Prohlášení Ministerstva zemědělství

Zadávací řízení na vypracování znaleckého posudku na vybrané veřejné zakázky, které Lesy ČR zadaly v oblasti informačních a komunikačních technologií, bylo vyhlášeno z podnětu Ministerstva zemědělství a Dozorčí rady LČR. Souviselo s informacemi, které se o IT zakázkách plněných společnostmi dynn, a. s., a TIME IMPORT, a. s., objevily v médiích na podzim roku 2012.

Ministerstvo zemědělství i Lesy ČR poskytují Policii ČR při prověřování IT zakázek naprostou součinnost. Policie tak dostala například smluvní dokumentaci, kterou si vyžádala, i další písemnosti a informace.

Ministerstvo ani LČR neznají původ 240 milionů korun, o nichž média v rámci informování o IT zakázkách hovořila. Zaplatily pouze dvěma dodavatelům za odvedenou práci na zakázkách na informační a komunikační technologie. Šlo vždy o korunové platby do peněžních ústavů působících v ČR.

Za finanční toky v prověřovaných firmách Ministerstvo zemědělství ani LČR nemohou nést odpovědnost.

Zdroj:  MZe ČR, 20. května2013 |