Problematika černých skládek v lesích

Jiná je však otázka nedovoleného ukládání odpadů v lesích a na lesních pozemcích cizími organizacemi a občany, kdy takto vznikají nepovolené, tzv. černé skládky cizího odpadu v lesích. Dosud, bohužel, běžný zlozvyk občanů i některých firem vyvážet svůj odpad do cizího lesa způsobuje podniku na většině lesních správ a závodů obrovské problémy.

Nebezpečnost černé skládky pro životní prostředí je odvislá především od charakteru odpadu, který je na skládce uložen, ale i od vzdálenosti vodních toků či hladiny podzemní vody. Mezi základní negativní dopady černých skládek na životní prostředí patří ohrožení a utlačení rostlin a živočichů, snížení biodiverzity, kontaminace půd a vodních zdrojů, potlačení obnovení vegetačního krytu, ale i snížení estetické hodnoty krajiny. Na černých skládkách, vzniklých na pozemcích ve správě LČR, můžeme běžně vidět inertní stavební materiál, textilie, starý nábytek, ale i zbytky starých barev, autobaterie, azbestovou krytinu, plasty a další odpad, který je klasifikovaný jako nebezpečný. Více zde

Zdroj: www.enviweb.cz, 5. září 2012