Přístup Ministerstva zemědělství ke snižování stavů zvěře a ukončování nájemních smluv na pronájem honiteb

Ministerstvo zemědělství jako ústřední orgán státní správy myslivosti a státní správy lesů pokračuje v podpoře aktivit směřujících k optimalizaci stavů spárkaté zvěře, jejíž počty jsou v některých částech České republiky původcem významnějších škod na lesních porostech, polních plodinách nebo zemědělských pozemcích.

Metodický pokyn

Jedním z nástrojů, který má napomoci aktivnímu snižování početních stavů jelena evropského, prasete divokého, srnce obecného, muflona, daňka skvrnitého a siky japonského, je metodický pokyn pro orgány státní správy myslivosti a státní správy lesů. Jeho text je uveden dále a je také zveřejněn na internetových stránkách Ministerstva zemědělství na adrese http://eagri.cz/public/web/mze/lesy/myslivost/. Pro představu o stavu škod jsou dále připojeny mapy odlovu zvěře jelení, černé a jelena siky, které jsou ukazatelem reálného výskytu zvěře na území České republiky. Údaje jsou agregované za jednotlivé obecní úřady obcí s rozšířenou působností. Zahrnují lov odstřelem a odchytem. Více na: http://www.myslivost.cz/Casopis-Myslivost/Myslivost/2011/Cerven—2011/Pristup-Ministerstva-zemedelstvi-ke-snizovani-stav.aspx

Zdroj: www.myslivost.cz