Petice za zachování minimální výměry honitby 500 ha

Členové Katedry myslivosti a lesnické zoologie FLD ČZU Praha iniciují vznik Petice za zachování minimální výměry honitby 500 ha

PETICE

dle čl. 18 Listiny základních práv a svobod
a zákona č. 85/1990 Sb. o právu petičním

My, níže podepsaní občané, prostřednictvím této petice žádáme, aby byla zachována minimální výměra honitby v ČR 500 ha.

Na květnovém zasedání vlády ČR bude projednávána novela zákona o myslivosti č. 449/2001 Sb. Tomu předcházel v lednu tohoto roku na Ministerstvu zemědělství ČR seminář na téma „Příprava změn myslivecké legislativy“ s cílem získat podporu účastníků pro novelizaci zákona o myslivosti. Nosným tématem jednání bylo tzv. „Sedm příčin stavu myslivosti v České republice“ formulovaných Mysliveckou radou (poradním sborem ministra zemědělství pro myslivost) s ohledem na rostoucí škody působené zvěří. Účastníci jednání se neshodli na nutnosti okamžité novelizace zákona o myslivosti s tím, že většinu problémů lze řešit úpravou prováděcích předpisů, nebo dodržováním pravidel stanovených v současně platných předpisech o myslivosti.

V podtextu jednání však mimo jiné byla již deset let přetrvávající snaha několika subjektů, snížit minimální hranici výměry honitby. To považujeme za velmi nebezpečný a ve svém důsledku kontraproduktivní cíl, neboť malé honitby nikde v Evropě neumožňují racionální hospodaření se zvěří. Současná, obecně platná pravidla pro hospodaření s volně žijícími živočichy řeší jejich tzv. management na úrovni populací v jim odpovídajícím prostoru, to platí i pro velké savce – spárkatou zvěř.

Nárůst tzv. škod působených spárkatou zvěří je problémem celé střední Evropy a příčinou je zcela jednoznačně zvýšená produkce biomasy na zemědělských pozemcích, zejména pěstování energetických plodin. V současné době máme možnost porovnat situaci v okolních státech a je zcela evidentní, že podstatně větší problémy s početními stavy spárkaté zvěře mají státy s menší výměrou honiteb jako je Rakousko, Německo, nebo Itálie. Naopak sousední státy s větší výměrou honiteb jako je Polsko, Slovensko a Maďarsko jsou na tom ve vztahu k řešení problémů s vysokými stavy zvěře podstatně lépe. V těchto státech má také podstatně vyšší pravomoc státní správa myslivosti. Stejné zkušenosti lze najít v severských státech, Švédsko, Finsko a Norsko, kde má státní správa myslivosti řadu pravomocí ve vztahu k uživatelům honiteb i vlastníkům pozemků.

Jsme si vědomi, že současně platný zákon o myslivosti č. 449/2001 Sb. má celou řadu nedostatků a jeho novelizace by byla užitečná, včetně některých prováděcích předpisů. Důvodů proč otevřít a smysluplně modernizovat zákon o myslivosti nacházíme celou řadu.

Vzniklá situace nás vedla k vyjádření našeho názoru a oslovení široké odborné veřejnosti s prosbou, aby přispěla svým názorem na objektivní a čestné řešení problematiky myslivosti. Zvěř je naším obnovitelným přírodním zdrojem a nemůžeme ji ponechat na pospas unáhleným rozhodnutím.

Podpořte smysluplné hospodaření se zvěří v odpovídajících honitbách o výměře nejméně 500 ha a odpovědné řešení této složité problematiky v souladu s trvale udržitelným rozvojem.

Děkujeme.

Za petiční výbor:

doc. Ing. Vladimír Hanzal, CSc., Erbenova 691/16, 370 01 České Budějovice

prof. Ing. Jaroslav Červený, CSc., Mimoňská 630, 190 00 Praha 9

Ing. Vlastimil Hart, Ph.D, Velká Strana 27, 789 72 Dubicko

Ing. Tomáš Kušta, Ph.D, Žitná 1704, 393 01 Pelhřimov

Ing. Miloš Ježek, Ph.D, Račetice 52, 438 01 Žatec

Zastupovat petiční výbor při jednání se státními orgány je oprávněn:

kterýkoliv člen petičního výboru (klauzule vyžadovaná §5, písm. 1 zák. č. 85/1990 Sb.)

V případě dotazů kontaktujte:

doc. Ing. Vladimír Hanzal, CSc., Erbenova 691/16, 370 01 České Budějovice

Vyplněné petiční archy prosím zasílejte nejpozději do 30.4.2013 na adresu:

Katedra myslivosti a lesnické zoologie

Fakulta lesnická a dřevařská ČZU v Praze

Kamýcká 1176

165 21 Praha 6 – Suchdol

Petiční archy můžete stahovat ZDE

Zdroj: www.myslivost.cz, 24. března 2013