Park chce zadržet vodu v horách

KRNAP dá letos další miliony korun do likvidace odvodňovacích kanálů z minulosti. Pro přírodu a vyrovnanější vodní režim krajiny je velmi důležité vodu v horách zadržet co nejdéle, s čímž počítá program stabilizace významných lesních ekosystémů. „Jedná se zejména o různé opravy po přívalových deštích, o budování hrazenářských děl a také o vysazování břehových porostů,“ uvedl ředitel Správy KRNAP Jan Hřebačka. Správa KRNAP se stará o 585 kilometrů drobných vodních toků. Osmdesátimilionový projekt zahrnuje i léčení lesů. Drobné hráze již mnohokrát osvědčily svou funkčnost. Prakticky každoročně při přívalových deštích výrazně sníží riziko škod. V bývalých melioračních kanálech by mělo vzniknou na 600 přehrážek. Ty tvoří dvě řady klád uvnitř vyplněné hlínou a kamením. Mají zadržet vodu na místech, odkud se ji hrabě Harrach kvůli hospodářskému využití hor snažil vypudit. Vysušená rašeliniště nahrazoval lesy. „Lidé ale až po dlouhé době zjistili, jak důležitá je ochrana ekologických funkcí mokřadů a rašelinišť jako regulátorů vodního režimu v krajině a stanovišť typických organismů, zejména vodního ptactva a společenstev rostlin. Krkonošská rašeliniště jsou dokonce chráněna Ramsarskou úmluvou, která se stará o významná světová rašeliniště.

Zdroj: Mladá fronta Dnes, 23. března 2011