Pardubický kraj má novou přírodní rezervaci

Mokřiny pod Křížovou horou, tak se jmenuje nově vyhlášená přírodní rezervace Krajským úřadem Pardubice. Zvláště chráněné území o celkové výměře 22,64 ha se nachází v okrese Ústí nad Orlicí mezi vrcholy Luzný a Křížová hora východně od obce Červená Voda v lokalitě s místním názvem „Na Mokrém“ na hranicích tří katastrálních území – Šanov u Červené Vody, Moravský Karlov a Bílá Voda.

Lokalita je součástí velkého lučního komplexu. Jedná se o údolí s biotopy v různém stupni zamokření s pramenící drobnou vodotečí, která ústí do rozsáhlého mokřadu. Bezlesí je v místech rašelinných luk doplněno ojedinělými porosty vrb v jižní polovině území, sušší olšinou a vzrostlými nálety dřevin.

V přírodní rezervaci se vyskytuje celá řada zvláště chráněných druhů rostlin a živočichů. Z orchidejí je to například prstnatec májový, který zde roste ve velkých počtech. Faunu zastupuje mj. silně ohrožená vážka jasnoskvrnná, která je zároveň evropsky významným druhem.

V současnosti probíhá značení tohoto zvláště chráněného území.

Více informací o vyhlášení: http://ftp.aspi.cz/opispdf/kraje/2020/pu04-20.pdf

Zdroj: https://www.ochranaprirody.cz/

Autor fotografií: Zdeněk Vogl