Odborníci diskutují o Loukách v nesnázích

Luční společenstva jsou jedním ze základních ekosystémů, v nichž spočívá unikátnost krkonošské přírody. Louky se potýkají s řadou problémů, od nevhodného managementu, ubývání konkrétních druhů či naopak šíření invazivních druhů rostlin. Právě tomuto tématu je věnován odborný workshop, který v těchto dnech probíhá v Krkonoších. Odbornou záštitu nad setkání převzal znalec krkonošských luk, profesor František Krahulec z Botanického ústavu AV ČR.

Cílem setkání je najít společně takový způsob péče o horské luční společenstvo, který vyhovuje všem jejích rostlinným a živočišným obyvatelům a jež bude zároveň dlouhodobě udržitelný za současných socio-ekonomických podmínek. V rámci setkání budou odborníci přímo v terénu diskutovat nad vztahem lučních společenstev k jednotlivým skupinám organizmů – ptákům, mechům, invazivním rostlinám, houbám či mravencům.

Výstupem z tohoto workshopu bude „kuchařka“ optimální péče o luční společenstva na příkladu konkrétních lučních enkláv.

Správa Krkonošského národního parku prostřednictvím finančního příspěvku již řadu let podporuje údržbu horských luk z krajinotvorného programu MŽP Program péče o krajinu. Jeho cílem je zlepšit přírodovědnou, krajinotvornou, estetickou a rekreační funkci lučních enkláv. Péče o travní porosty spočívá v posekání a úklidu travní hmoty včetně odstranění náletu listnatých a jehličnatých dřevin a pročištění odvodňovacích stružek. Tento způsob hospodaření pomáhá zachovat druhovou skladbu a zároveň zabraňuje zarůstání luk náletem a šíření agresivních druhů rostlin. Žádost o příspěvek na péče o travní porosty na území KRNAP si podalo 215 žadatelů a o péče o botanicky cenné louky na území ochranného pásma KRNAP 13 žadatelů. V letošním roce byl finanční příspěvek na péči určen ve výši 3 500 korun na jeden hektar sklizených travních porostů. Celkově takto bude obhospodařováno 413 ha.

Zdroj: www.krnap.cz, 9. května 2011