Aktuality

Zajímavosti ze světa vědy: právě vyšly Zprávy lesnického výzkumu 2/2021

Vývoj dubového porostu s rozdílnou počáteční výchovou; Vliv smrku ztepilého a buku lesního na obsah kadmia, mědi, olova a zinku v povrchových horizontech lesních půd v oblasti Jeseníků; Stabilizace početnosti prasete divokého: reprodukční potenciál současných prasat vs. lovecký potenciál současných myslivců; Reakce dubů vůči klimatickým extrémům v přechodné zóně dubových a bukových lesů; Porovnání metod pro stanovení přístupných a pseudototálních forem živin a prvků v lesních půdách; Produkční charakteristiky borovice lesní v České republice na základě informací z druhého cyklu Národní inventarizace lesů (2011–2015); Výskyt pajasanu žláznatého, invazního druhu, v městské oblasti. A další informace a výsledky vědy přinášejí nové Zprávy lesnického výzkumu, které vydává VÚLHM, v. v. i.

Divočáci versus myslivci, kdo z koho

Početní stavy divokých prasat v naší krajině v posledních desetiletích významně narostly. Na řadě míst je dnes jejich populační hustota více než jeden jedinec na km2 a trvale roste. V takovém množství se z nich stává klíčový druh, jenž významně ovlivňuje ekonomiku zemědělského hospodaření, na silnicích působí dopravní nehody, poškozuje pozemky v blízkosti lidských sídel a negativně ovlivňuje diverzitu rostlinných i živočišných společenstev.

Opomíjená přírodní rezervace překvapila

V nevelké přírodní rezervaci Ostrůvek na Tachovsku v chráněné krajinné oblasti Český les bylo objeveno 90 druhů lišejníků a hned dva vzácní brouci. Ostrůvek je dosti nenápadné, těžko přístupné a neprozkoumané území nedaleko Lesné a cílem bádání se stal až v posledních letech při mapování vybraných druhů rostlin a živočichů, organizovaném Agenturou ochrany přírody a krajiny ČR v rámci projektu „Monitoring a mapování vybraných druhů rostlin a živočichů a inventarizace maloplošných zvláště chráněných území v národně významných územích v České republice“.

Dnes uplynulo 150 let od smrti Jana Bedřicha Gintla, jednoho ze zakladatelů lesnického školství v Čechách

Jan Bedřich Gintl vrchní lesmistr křivoklátského panství zemřel 19. července 1871 ve věku 71 let. Ve své době pečoval o lesy knížecího fürstenberského velkostatku i o vzdělávání lesníků v Čechách. Se souhlasem Karla Egona II. z Fürstenbergu zřídil lesnickou školu v křivoklátském Amalíně, otevřenou v roce 1840 jako první svého druhu na našem území. Vyučování skončilo v roce 1848 a nikdy již nebylo obnoveno, na Gintlovu školu ale po sto letech navázalo učiliště a střední škola, založené na Křivoklátě v roce 1950 a fungující dodnes.

Těžba dříví v krkonošských lesích

Při pohybu po pěšinách, chodnících a cestách narazí občas návštěvníci Krkonoš na cedule PRÁCE V LESE. To znamená, že na cestě před nimi, pokud není úplně uzavřená, mohou potkat nejrůznější pracovní stroje. Při probíhající těžbě dřeva je velmi nebezpečné se pohybovat v místech, kde se kácí. Respektujte proto pokyny na tabulkách, případně vyznačený nebezpečný prostor.