O myslivecký informační servis je velký zájem

Po delší přípravě začal pracovat informační servis Asociace myslivosti ČR, který je zaměřen na oblast výkonu práva myslivosti, honebních společenstev, pronájmu honiteb a uplatňování škod na zemědělských kulturách včetně škod způsobených výkonem práva myslivosti.

Už první konzultace naznačují, že podávání informací vlastníkům a uživatelům zemědělských pozemků je otevíráním Pandořiny skřínky. Přestože je současná myslivecká legislativa postavena na kompetenci vlastníků a uživatelů pozemků, většina hospodařících zemědělců svá zákonná práva v myslivosti velmi těžce uplatňuje. Státní správa myslivosti je orgánem, který má ve své pracovní náplni řízení myslivosti. Prvostupňové a druhostupňové orgány myslivosti však nemají jednotný výklad k mysliveckému zákonu a jak víme z dosavadní praxe, velmi často dochází k prosazování osobních zájmů některých státních úředníků ve správních řízeních, kteří přistupují ke změnám honiteb s cílem přizpůsobit si zákon o myslivosti svým potřebám nebo ho prostě obejít a tím dostat vlastníky na vedlejší kolej. Myslivecké praktiky a tradice z dob totality jsou ještě velmi živé a na to bychom neměli zapomínat. Je třeba usilovat o to, aby byla zpracována metodika k zákonu č. 449/2001 Sb. o myslivosti, která by sjednocovala postup orgánů státní správy myslivosti v celé republice.

V současné době je velkým posunem ve spravování honiteb a samotném výkonu práva myslivosti, že naší členové se zajímají o řízení myslivosti v daných oblastech svého působení. Proto také mají zájem o informace o změnách honiteb a jejich rozdělení, nájmu honiteb včetně sestavování nájemních smluv, působení v honebních společenstvech a problematice plných mocí. V neposlední řadě také o samotném zániku honitby či honebního společenstva a utvoření nového honebního společenstva včetně nové společenstevní nebo vlastní honitby. Aktuálním faktorem je přičleňování honebních pozemků z původní honitby do honitby sousední.

Samozřejmě je celá řada dalších podnětů vycházejících ze zákona o myslivosti. Zájemci z řad členů  ASZ se o nich mohou informace v hlavní kanceláři ASZ ČR na tel. 266 710 413 nebo e-mailu: kancelar@asz.cz.

Zdroj: Š. Gorgoňová, ASZ, 30. listopadu 2012