Co chybí a naopak přebývá v novele zákona o myslivost

Asociace soukromého zemědělství ČR, Sdružení vlastníků obecních a soukromých lesů v ČR a Sdružení vlastníků honebních pozemků v ČR zásadně odmítají návrh novely zákona o myslivosti, jak byl předložen Ministerstvem zemědělství do připomínkového řízení, a navrhují jeho stažení, zahájení diskuse ke koncepci myslivosti v Česku a tvorbu zákona, který by příčiny špatného stavu myslivosti v ČR skutečně řešil. Zástupci těchto organizací to dnes sdělili na společné tiskové konferenci, která se konala za opravdu mimořádného zájmu médií v hlavní kanceláři ASZ.

Po novele zákona o myslivosti č. 449/2001 Sb. je dlouhodobě společenská poptávka a výše uvedené organizace se k ní samy významně připojily již před několika lety. Nicméně jsou přesvědčeny, že stávající znění zákona nereflektuje společenské poměry a potřeby v rámci tak významné činnosti, jakou myslivost bezesporu je, naopak způsobuje dlouhodobou kumulaci problémů. Předložený návrh obsahuje velké množství dílčích změn, které však nemají šanci tento stav zlepšit a přinesou pouze jeho další konzervaci a s největší pravděpodobností i výrazné zhoršení již tak neúnosné situace.

V současné úpravě myslivecké legislativy jsou potlačena vlastnická práva, což způsobuje velmi složité a nevyrovnané vztahy a vede ke vzniku a trvání křivd vůči jednotlivým oprávněným skupinám. Myslivost je oddělena od zemědělského a lesnického hospodaření, jehož byla logicky i historicky neoddělitelnou součástí. Uživatelé honiteb nejsou nuceni myslivecky hospodařit s ohledem na zemědělské a lesnické hospodaření. Vlastníci honebních pozemků mají velice složitý a často i nemožný přístup k výkonu práva myslivosti a minimální možnost jeho kontroly na svých pozemcích. K tomu přistupuje fakt, že státní správa nemá vhodně nastavené pravomoci k ovlivňování mysliveckého hospodaření.

Hospodaření se zvěří podle stávající legislativy je jednou z příčin vymizení drobné zvěře a na druhé straně přemnožení zvěře spárkaté, doprovázené zhoršováním genofondu. Dochází k neúměrnému nárůstu škod na zemědělských a lesních kulturách.

„Klíčovým požadavkem většiny nevládních organizací, které byly v loňském roce průběžně zvány na sérii odborných kulatých stolů MZe k přípravě záměru novely tohoto zákona, bylo, aby novela odpovídajícím způsobem respektovala práva vlastníků a uživatelů pozemků. Tedy aby vlastníci a pachtýři měli přímý a efektivní vliv na to, co se na jejich majetcích odehrává, zejména na změnu/tvorbu honiteb. Tento požadavek však nebyl ze strany Ministerstva zemědělství vzat vůbec v potaz,“ informuje předseda ASZ ČR Josef Stehlík.

Předložená řešení v návrhu novely zákona jsou nedostatečná, tudíž v praxi nemohou být účinná. Pokud nebude řešena samotná příčina současných problémů a s uplatněním ústavních principů vlastnických práv, hrozí, že do budoucna se bude situace pouze zhoršovat. Bude přibývat nejen způsobených škod, ale i soudních sporů, což může vyústit v mnohem naléhavější požadavky, a to nejen ze strany zemědělské veřejnosti.

„Myslivost nelze vykonávat bez honebních pozemků a bez spolupráce s vlastníky těchto pozemků. Nový zákon o myslivosti by měl jednoznačně respektovat společenské i majetkové změny po roce 1989,“ říká předseda SVOL František Kučera.

Za Asociaci soukromého zemědělství ČR
Ing. Josef STEHLÍK
předseda

Za Sdružení vlastníků obecních a soukromých lesů v ČR
Ing. František Kučera
předseda

Za Sdružení vlastníků honebních pozemků v ČR
Miroslav Hauzr

Zdroj: www.svol.cz, 13. dubna 2016