Myslivost jako aktivní ochrana přírody

V tomto příspěvku bych se zabýval porovnáním myslivosti a ochranou přírody před účinností nyní platného zákona o myslivosti a v současné době. Úvodem bych z hlediska historického vývoje lovectví, myslivosti, ochrany zvěře a lesnictví pro můj příspěvek ponechal zjednodušené pořadí jednotlivých činností či odvětví.

Lovectví, jako hlavní zdroj obživy, postupem času ztratilo na důležitosti a v počátcích feudální doby se lov stal výsadou panovníka (nařízení knížete Boleslava I. kolem r. 950, tzv. regál). S dalším rozvojem feudalismu roste moc šlechty a tím dochází k omezování regálu.

Usnesení Českého sněmu z r. 1573 obsahuje i nařízení o ochraně zvěře. Myslivost se stává povoláním, obydlí myslivců (myslivny či hájovny) jsou stavěny přímo v honitbách. Lze konstatovat, že to byly počátky myslivosti u nás a každý myslivec (řečeno dnešní mluvou) měl v pracovní náplni i ochranu zvěře.

Za vlády Marie Terezie (r. 1754-1756) vydáním lesních řádů začíná preference lesnictví na úkor myslivosti a postupem času se myslivost výrazně podřizuje potřebám lesního hospodářství. Přesto zůstala myslivost úzce spjata s ochranou zvěře a ochranářské snahy mají v našich podmínkách dlouholeté tradice. Právě lesníci a myslivci patřili k prvním ochráncům přírody. Nejsem si už tak moc jist, že tento trend přetrvává i dnes….  více zde

Zdroj: www.myslivost.cz , 2. května 2011, autor: J. Černý