Mladé stromky na Jizerce bývají poškozovány přízemními mrazy

Druhou částí meteorologických měření provedených vědeckými pracovníky na výzkumné ploše Jizerka v Jizerských horách bylo zkoumání teploty, větru a slunečního svitu.

Výsledky pomohou zjistit, zda by mohly dřeviny s předpokládanou vyšší tolerancí k imisím nahradit původní stromy poškozené imisní kalamitou, která v Jizerských horách kulminovala počátkem 90. let minulého století. V důsledku výrazného znečištění ovzduší z podstatné části původem z tepelných elektráren za hranicemi České republiky došlo k těžkému poškození lesů hlavně ve vyšších polohách.
Vědečtí pracovníci z Výzkumného ústavu lesního hospodářství a myslivosti, v.v.i., Výzkumné stanice v Opočně testovali 30 druhů lesních dřevin, které by mohly doplnit a případně i nahradit ty původně pěstované.

Z výsledků měření na Středním Jizerském hřebenu v období let 1994 až 2010 a porovnání všech sledovaných meteorologických charakteristik na lokalitě vyplývá, že průměrná teplota vzduchu byla na Středním Jizerském hřebenu zhruba o 1 °C vyšší, než se podle zařazení do smrkového lesního vegetačního stupně dosud předpokládalo. Ve výšce 200 centimetrů nad terénem byla průměrná teplota v období let 1997 až 2010 5,0 °C, přízemní teplota 30 centimetrů nad terénem 5,6 °C (čidlo v zimě však bylo často kryto sněhem) a teplota půdy v hloubce 20 centimetrů 6,0 °C. Přízemními pozdními mrazy byly nejvíce poškozovány mladé výsadby buku, jedle, jasanu a jilmu, dále pak i javoru klenu nebo smrku ztepilého.

Směr převládajících větrů se v průběhu sledovaného období (1997 – 2010) podstatně nezměnil, převládalo jižní až jihozápadní vzdušné proudění, poměrně časté bylo i proudění severní. V důsledku odrůstání kultur testovaných lesních dřevin se ve sledovaném období postupně snižovala rychlost větru.

Výsledky měření doby a intenzity slunečního svitu na stanici Jizerka rámcově odpovídaly hodnotám zjištěným na stanicích ČHMÚ v Jizerských horách.

V souladu s očekáváním byl ve vegetačním období prokázán pozitivní regresní vztah mezi intenzitou slunečního záření a vzdušnou teplotou a negativní vztah mezi intenzitou slunečního záření a srážkovými úhrny. V době mimovegetační tyto vztahy prokázány nebyly.

Cílem výzkumných šetření na ploše Jizerka bylo testování prosperity širokého sortimentu lesních dřevin, které by mohly původně pěstované dřeviny nahradit a udržet tak lesní ekosystémy plnící kromě produkční i významné mimoprodukční funkce. Vzhledem ke komplexnosti stresů poškozujících lesní porosty, bylo nezbytnou součástí měření meteorologických podmínek a hodnocení dopadu jejich extrémů na testované dřeviny. Získaná meteorologická data byla vyhodnocena a jsou publikována ve Zprávách lesnického výzkumu ve dvou částech: I – srážky a půdní vlhkost a II – teplota, vítr a sluneční svit.

Zdroj: V. Balcar – O. Špulák – D. Kacálek – I. Kuneš: Klimatické podmínky na výzkumné ploše Jizerka. II – teplota, vítr a sluneční svit.