MŽP: Změna vyhlášky č. 189/2013 Sb., o ochraně dřevin a povolování jejich kácení

MŽP: stanoví podle § 79 odst. 4 písm. d) a k provedení § 8 odst. 3 a 5 zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny.

Citace: 222/2014 Sb.                   Částka: 94/2014 Sb.

Na straně (od-do): 2564             Rozeslána dne: 21. října 2014

Druh předpisu: Vyhláška           Autoři předpisu: Ministerstvo životního prostředí

Datum přijetí: 14. října 2014     Datum účinnosti od: 1. listopadu 2014

Platnost předpisu: ANO              Pozn. k úč.:

Vydáno na základě: 114/1992 Sb. Předpis mění: 189/2013 Sb.
222

VYHLÁŠKA

ze dne 14. října 2014, kterou se mění vyhláška č. 189/2013 Sb., o ochraně dřevin a povolování jejich kácení

Ministerstvo životního prostředí stanoví podle § 79 odst. 4 písm. d) a k provedení § 8 odst. 3 a 5 zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění zákona č. 349/2009 Sb., (dále jen „zákon“):

Čl. I

Vyhláška č. 189/2013 Sb., o ochraně dřevin a povolování jejich kácení, se mění takto:

1. V § 1 se písmeno c) včetně poznámek pod čarou č. 1 a 2 zrušuje.

Dosavadní písmeno d) se označuje jako písmeno c).

2. V § 1 písm. c) se za slovo „sadech“ vkládá slovo „, školkách“.

3. V § 3 písmeno d) zní:

„d) pro ovocné dřeviny rostoucí na pozemcích v zastavěném území evidovaných v katastru nemovitostí jako druh pozemku zahrada, zastavěná plocha a nádvoří nebo ostatní plocha se způsobem využití pozemku zeleň.“.

4. V § 4 odst. 1 písm. c) a v § 4 odst. 2 písm. c) se za slova „zejména druhy“ vkládají slova „, popřípadě rody“ a za slova „s uvedením druhového“ se vkládají slova „,popřípadě rodového“.

5. V § 4 se za odstavec 2 vkládá nový odstavec 3, který zní:

„(3) Oznámení o kácení dřevin (§ 8 odst. 4 zákona), které bylo provedeno složkami integrovaného záchranného systému z rozhodnutí velitele zásahu při záchranných nebo likvidačních pracích anebo při ochraně obyvatelstva, obsahuje označení místa, kde se dřeviny nacházely (katastrální území a číslo parcely nebo adresu) a jejich množství a druh, popřípadě rod.“.

Čl. II

Účinnost

Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 1. listopadu 2014.

Ministr:
Mgr. Brabec v. r.

Zdroj: www.enviweb.cz, 23. října 2014