Mapování velkých šelem v Beskydech: počty zvířat stagnují

Dvaatřicáté mapování rysů, vlků a medvědů v Beskydech, které proběhlo v únoru, potvrdilo, že počty těchto vzácných zvířat v posledních letech stagnují. Podle hrubého odhadu se v Moravskoslezských Beskydech a Javorníkách pohybuje minimálně 10 dospělých rysů, 5  dospívajících mláďat a 3 vlci, jejichž rozlehlé teritorium zahrnuje kromě CHKO Beskydy i Slezské Beskydy a pohraniční území Slovenska a Polska. Výskyt medvěda byl  prokázán v Javorníkách – 3 zaznamenaná pozorování se týkají stejného jedince [1].  

„Počty rysů v Beskydech a Javorníkách jsou v posledních pěti letech stabilní: pohybuje se zde kolem deseti dospělých jedinců, ale fluktuace zvířat je značná. Fotopasti nám ukázaly, že jen 2 dospělí rysi z deseti se zde pohybují déle než čtyři roky. Zároveň existují oblasti, kde navzdory dobrým podmínkám se rysi nevyskytuj vůbec, což svědčí o tom, že potenciál velkých šelem není v Beskydech zcela využit,“ říká Miroslav Kutal, koordinátor monitoringu velkých šelem z Hnutí DUHA Olomouc.

„Beskydské šelmy jsou velmi zranitelné. Náhlá a trvalá  zmizení  pravidelně pozorovaných jedinců z míst, kde se předtím  trvale vyskytovali,  svědčí o tom, že i v současné době představuje největší hrozbu pro rysa, vlka a medvěda  pytláctví.  Neméně zásadní je vliv dopravy, zejména na mladá nezkušená zvířata. V roce 2015  byla zřejmě v důsledku ztráty matek usmrcena na silnicích v CHKO Beskydy dvě rysí koťata,“ vysvětluje Dana Bartošová z Agentury ochrany přírody a krajiny ČR, regionálního pracoviště Správa CHKO Beskydy.

Mapování velkých šelem se letos zúčastnilo kolem 80 profesionálních a dobrovolných ochránců přírody. Organizovala je Agentura ochrany přírody a krajiny ČR, regionální pracoviště Správa CHKO Beskydy [2]. Letošní hodnocení se opíralo o terénní nálezy z mapování s přihlédnutím k dlouhodobějším poznatkům a o aktuální údaje Hnutí DUHA, které má k dispozici záznamy z fotopastí [3]. Byli zjištěni také další vzácní a chránění živočichové – vydra říční, jeřábek lesní, strakapoud bělohřbetý,  datlík tříprstý, žluna šedá,  datel černý, ledňáček říční, puštík bělavý, krkavec velký.

CHKO Beskydy je jednou z klíčových jádrových oblastí s výskytem velkých savců, které jsou v současné době vymezovány na území ČR v rámci projektu Komplexní přístup k ochraně fauny terestrických ekosystémů před fragmentací krajiny v ČR (EHP-40). Na podporu a zachování migrační prostupnosti krajiny, bude vymezena tzv. vrstva biotopů zvláště chráněných druhů velkých savců s vymezením kritických oblastí, kam bude možné cílit ochranná opatření [4].

Poznámky:

[1 Hodnocení aktuálního stavu šelem se opíralo  nejen o aktuální  terénní nálezy  z mapování, ale také o poznatky  nedávno ukončeného projektu AOPK ČR „Monitoring velkých šelem v EVL Beskydy“ a projektů ZO ČSOP Salamandr a Hnutí DUHA.

[2] Čtyřdenní  mapování výskytu velkých šelem  organizované  každoročně AOPK ČR – RP Správa CHKO Beskydy  je součástí  pracovní  náplně  AOPK ČR  a účastní se ho především profesionální  pracovníci AOPK ČR a dobrovolní strážci.   Při této akci  AOPK ČR spolupracuje s Hnutím DUHA, jehož členové se mapování  rovněž účastní.

Hnutí DUHA  provádí nezávisle na AOPK ČR   monitoring velkých šelem v rámci projektů „Monitoring evropsky významných druhů šelem ve vybraných lokalitách soustavy Natura 2000“ a „Zvyšování povědomí veřejnosti o nutnosti ochrany biodiverzity v ČR“, podpořených grantem z Lichtenštejnska, Islandu a Norska. Více na www.monitoring.selmy.cz

[3] Fotopasti v Beskydech a Javorníkách za tuto zimu zachytily přes 200 návštěv rysů. Výběr nejlepších snímků zašleme na vyžádání. Mapování velkých šelem probíhá v rámci projektů „Monitoring evropsky významných druhů šelem ve vybraných lokalitách soustavy Natura 2000“ a „Zvyšování povědomí veřejnosti o nutnosti ochrany biodiverzity v ČR“, podpořených grantem z Lichtenštejnska, Islandu a Norska.

[4] Více o projektu na http://www.ochranaprirody.cz/druhova-ochrana/ehp-fondy/ehp-40-fragmentace-krajiny/

Zdroj: http://www.ochranaprirody.cz, 25. dubna 2016