Majitelé lesů nesouhlasí s paušálním zákazem těžby

Členové republikového výboru Sdružení vlastníků obecních lesů na svém zasedání v Brně podrobili ostré kritice postup Ministerstva zemědělství při řešení kalamitního přemnožení podkorního hmyzu a žádají, aby nejvyšší orgán státní správy lesů zrušil návrh opatření obecné povahy spočívající v zákazu mýtních úmyslných těžeb smrku a borovice. Paušální zákaz cílových těžeb kůrovcovou situaci nevyřeší, naopak může uvrhnout do vážných ekonomických problémů vlastníky lesů v regionech, které nejsou kůrovcovou kalamitou zasaženy, ale i ohrozit zpracovatelské provozy, jejichž technologie jsou založené na zpracování částečného množství čerstvé hmoty.

Aktuální stav výskytu podkorního hmyzu na smrku v některých regionech republiky dlouhodobě stresovaných nedostatkem srážek je alarmující, především na severovýchodě Česka. Nařízení plošného zákazu těžby smrkových a borových porostů bez jakékoliv kompenzace vlastníkům lesů je ale spíše alibi pro nejvyšší orgán státní správy lesů. Zákaz cílené těžby je opodstatněný na majetcích, které kalamita postihla a kde je potřeba přednostně provádět těžbu nahodilou. Na to ovšem není třeba žádného plošného ministerského opatření v lesích celé republiky. Tuto povinnost mají vlastníci lesa ze zákona a každý odpovědný vlastník tak činí ve vlastním zájmu. V pravomoci státní správy lesů na obecních úřadech s rozšířenou působností je pak plnění této povinnosti kontrolovat a vymáhat. 

Praxe bohužel ukazuje, že státní správa lesů je v tomto ohledu nefunkční a neefektivní a že likvidaci kůrovcové kalamity ve státních lesích značně komplikuje oddělení správy státního lesa od provádění lesnických činností a nastavení systému výběrových řízení na lesnické práce. Kvůli poklesu cen dříví na trhu se nyní stávají smlouvy lesnických firem se státním podnikem nevýhodnými, a tak požadují jejich ukončení bez následných sankcí! To může znamenat pozastavení nahodilých těžeb ve státních lesích, ohrožení sousedních majetků, ale i razantní propad cen na trhu se dřívím a další újmu majitelům lesa. O možnosti ukončení těchto smluv má tento týden rozhodovat vláda. SVOL proto apeluje na vládu, aby své rozhodnutí pečlivě zvážila.

„Lokálně je situace velmi vážná a včasné nezpracování polomů způsobených letními červencovými a srpnovými bouřemi ji může dále zhoršit, plošný zákaz těžeb ale nic neřeší a pro malé a střední lesnické podniky může mít nedozírné ekonomické důsledky“, uvedl předseda SVOL František Kučera. Je alarmující, že letos uplynulo již deset let od orkánu Kyrill, ale Ministerstvo zemědělství dosud nemá koncepci, jak v mimořádných případech pružně reagovat a vlastníkům lesů pomoci poškozené dřevo rychle zpracovat a vyvézt z lesů, aby se zabránilo dalšímu rozšíření kůrovcové kalamity. Na požadavky vlastníků lesů umožnit v době mimořádné situace skládkování dřeva na zemědělské půdě, aniž by za to byli dotčení zemědělci postihováni krácením platby na plochu, či zajistit ve spolupráci s Ministerstvem dopravy dostatečný počet vagónů nebo navýšení tonáže nákladních automobilů pro zvýšení přepravní kapacity, ministerstvo fakticky nereagovalo. V obcích chybí odpovídající finanční podpora na opravu cest v postižených regionech. Na mimořádné situace, které mohou v lesnictví nastat, nepamatují ani daňové zákony.

„Majitelé obecních, soukromých a církevních lesů hospodaří téměř na polovině výměry lesů v České republice a současnou situací jsou významně ohroženi. Žádáme proto ministerstvo, aby sporný návrh k zákazu těžeb, který má řadu nejen věcných, ale i formálně právních nedostatků,  a který bude SVOL všemi dostupnými prostředky rozporovat, neuvádělo v život a vzniklou situací se zabývalo se vší vážností a odpovědností. Kromě výše uvedených opatření, které vyžadují určitý čas a resortní spolupráci, žádáme, aby vláda již ve středu zvážila zvýšení příspěvků na obnovu, zajištění a výchovu lesních porostů do 40 let v rámci nařízení vlády o stanovení závazných pravidel poskytování finančních příspěvků na hospodaření v lesích a vybrané myslivecké činnosti“, doplnil František Kučera.

Kontakt:
Ing. František Kučera, předseda SVOL, tel.: +420 602 339 448, e-mail: info (et) svol.cz

Zdroj: Tisková zpráva SVOL

http://www.svol.cz

Ilustrační foto: 123 RF, Autorské právo: https://cz.123rf.com/profile_nagydodo