Lesy ČR varují: CHROUST MAĎALOVÝ – NEJVÝZNAMNĚJŠÍ HROZBA OBNOVY LESA V OBLASTI BZENECKÉ A HODONÍNSKÉ DOUBRAVY

Nejvýznamnějším hmyzím škůdcem v oblasti vátých písků je chroust maďalový (Melolontha hippocastani Fabr.), který se stal v posledních letech na území obhospodařovaném Lesy ČR, Lesní správou Strážnice, největší překážkou úspěšné obnovy lesa. Celá oblast Hodonínské a Bzenecké Doubravy o výměře cca 6 500 hektarů poskytuje ideální podmínky pro gradaci tohoto historicky významného škůdce mladých porostů. Ponravy (larvy chrousta) vyvíjející se v půdě poškozují kořeny rostlin a způsobují mnohonásobně větší škody než dospělí brouci, kteří se rojí jednou za čtyři roky. Jejich žírem jsou poškozovány nejen čerstvé výsadby, ale i odrostlé sazenice.

Na území spravovaném Lesy ČR, Lesní správou Strážnice, došlo v posledních třech vývojových cyklech (cca po 12 letech) ke zničení 200 hektarů mladých lesních porostů. Dalších 75 hektarů bylo zničeno v roce 2013. V uvedeném vyčíslení nejsou zahrnuty další škody vznikající vlastníkům okolních obecních a soukromých lesů a škody v sadech a zahradách mimo les.

Poškození porostů ponravami se začíná více projevovat druhým a třetím rokem po rojení brouků, kdy provádí žír na kořenech stromků robustnější ponravy druhého a třetího vývojového stupně. Možnosti obrany jsou velmi omezené. Aktuálně není v ČR registrován žádný půdní přípravek, který by mohl být použit na ochranu sazenic před žírem ponrav. Jiná opatření vedená proti ponravám jsou finančně velmi nákladná a nezajistí efektivní snížení jejich populační hustoty. Nejúčinnějším známým způsobem obrany proti chroustům je hubení dospělců v průběhu rojení leteckou aplikací přípravků na ochranu rostlin. Takto bylo zasahováno ještě v 90. letech minulého století (letecký postřik byl naposledy prováděn v letech 1999 a 2003, v dalších letech již nebyl povolen).

 

Lesní zákon ukládá vlastníkovi lesa monitorovat stav škůdců a realizovat opatření, která by zabránila vzniku škod na lesních porostech. Z těchto důvodů bude zažádáno o povolení letecké aplikace přípravků proti dospělcům chroustů v roce rojení 2015. V případě jeho neprovedení lze předpokládat postupný vznik až kalamitních škod s omezením všech funkcí lesa včetně zde nejvýznamnější funkce půdoochranné.

Lesy ČR zahájily novou výsadbu velkým požárem poničených lokalit v oblasti tzv. Moravské Sahary, tedy území mezi Bzencem, Strážnicí a Ratíškovicemi v okrese Hodonín, v Jihomoravském kraji, již v březnu 2013. Loni se tak podařilo znovu zalesnit plochu o velikosti cca 45 hektarů, a to následujícími dřevinami: borovice lesní, dub zimní, lípa srdčitá a buk lesní. Listnaté dřeviny byly ochráněny oplocenkami a sazenice borovice ihned po výsadbě ošetřeny nátěry proti okusu zvěří; následně navíc provedena ochrana proti klikorohu borovému. Celkové náklady na pěstební činnost dosáhly v roce 2013 částky 3,8 mil Kč.

Škody žírem ponrav byly velmi záhy po výsadbě vyčísleny na více než 1,6 milionu korun. Úhyn sazenic vlivem poškození kořenů ponravou se dle očekávání dále navýšil a na podzim loňského roku dosahoval v průměru 73 %.

Došlo proto k odkladu další výsadby sazenic na podzim letošního a jaro příštího roku, kdy se bude chroust nacházet ve stádiu kukly a následně malých larev nové generace – působené škody tudíž budou dočasně omezeny. Pokud se ale populace chroustů provedením leteckého postřiku nesníží, lze reálně počítat s dalším nárůstem škod.

Zdroj: Z. Boublík, tiskový mluvčí Lesů ČR, s. p., 23. července 2014