Lesy ČR: úspěšný rok 2010

Historicky nejlepší hospodářský výsledek: 3,13miliardy

V roce 2010 se Lesům ČR ekonomicky skutečně dařilo. Podle nejaktuálnějších, zatím ještě stále neauditovaných údajů, dosáhly Lesy ČR v roce 2010, v celé své historii od roku 1992, rekordního hospodářského výsledku (HV) ve výši 3,13 miliardy korun. A to přesto, že se v průběhu roku podnik musel vyrovnávat s mnoha nepříznivými okolnostmi jako byly povodně či povětrnostní vlivy. Škody po povodních a větrných kalamitách dosáhly téměř 1 miliardy korun. „Je to pro nás opravdu velký úspěch. Dosahování kvalitních ekonomických výsledků, ze kterých má prospěch nejen podnik samotný, ale především stát, je naším hlavním cílem,“ poznamenává generální ředitel Lesů ČR Svatopluk Sýkora.

Struktura HV přitom odpovídá základnímu poslání podniku. Nejvyšší část HV, více než 72 %, pochází z hlavní činnosti, tedy z lesnického hospodaření a prodeje dřevní hmoty. Ostatní položky ve struktuře HV Lesů ČR hrály menší roli: finanční HV 260 milionů (cca 8 %) a prodej nepotřebného majetku 602 milionů (cca 19 %).

Největší podíl na rekordně úspěšné výši HV má pozitivní vývoj cen dřeva a úspěšně realizovaný dvouletý restrukturalizační program.  „V roce 2010 došlo k využití zákonných těžebních možností, dané limity jsme v žádném případě nepřekročili.  Snížil se podíl nahodilých těžeb a pozornost jsme věnovali i propojení aktuálních cen na trhu s dřívím s těžbou odpovídajících porostů. Celková výše těžeb 8 milionů m³,  je na úrovni odpovídající předchozím rokům,“ uvádí Svatopluk Sýkora. Restrukturalizační program byl přijat s cílem oživení ekonomiky podniku a zlepšení jeho výsledků. V jeho rámci byl posouzen způsob hospodaření podniku a optimalizovány veškeré náklady a příjmy podniku. „Žádné z prováděných racionalizačních opatření nemělo vliv na řádné plnění povinností v péči o les a jeho obnovu, nedošlo k omezení pěstebních činností či ochrany lesa, ani veřejně prospěšných aktivit podniku,“ říká Svatopluk Sýkora.

Důkazem toho jsou náklady vynaložené podnikem na pěstební činnost v loňském roce. „Ty dosáhly rekordní výše téměř 2 miliard korun. Jen na výsadbu nových lesních porostů podnik vynaložil přibližně 600 milionů korun. V roce 2010 bylo v lesních porostech spravovaných Lesy ČR vysazeno skoro 60 milionů sazenic nových stromků.  V loňském roce LČR zalesnily části lesů o celkové ploše 11 000 hektarů. Dalších téměř 2 600 hektarů se podařilo obnovit přirozenou cestou,“ podotýká Svatopluk Sýkora.   

Na všechny náklady si Lesy ČR musí vydělat svou vlastní činností, nezatěžují tak výdaje státního rozpočtu. Naopak do státního rozpočtu významné finanční prostředky odvádějí. „V nastaveném úspěšném hospodaření jsme odhodláni pokračovat i v roce letošním. Ekonomické výsledky transparentního jednoročního tendru na práce v lesích v roce 2011 jsou tomu pozitivním signálem. Rekordně hospodářsky úspěšný rok 2010 je také zásluhou odpovědného přístupu a kvalitně odváděné práce zaměstnanci Lesů ČR, kterým za to patří mé velké poděkování,“ uzavírá generální ředitel Lesů ČR Svatopluk Sýkora.

Zdroj: Z. Boublík, tiskový mluvčí Lesy ČR