Lesy ČR: černé skládky představují v našich lesích stále velký problém

Problematika nepovolených skládek patří mezi skutečnosti, jimž při správě lesů v majetku státu dlouhodobě čelí i Lesy České republiky, s. p. Na lesních pozemcích zakládají neukáznění občané i různé firmy, a to v rozporu se všemi platnými předpisy, stále nové tzv. „černé skládky“. Vůbec si přitom neuvědomují, jak lesům, přírodě a životnímu prostředí škodí. Děje se tak i přes fakt, že se v městech a obcích nachází příslušné sběrné dvory a vzrůstá počet kontejnerů na daný odpad. V letech 2011, 2012 a 2013 Lesy ČR registrovaly celkem 2 210 černých skládek, jejichž celková plocha dosáhla rozlohy cca 35 hektarů. Náklady na likvidaci těchto skládek ve zmiňovaných letech činily skoro 7 milionů korun, tato částka se však ještě zvýší, protože likvidace zjištěných skládek pokračuje i v roce 2014. „Pohled na znečištěné lesní plochy je opravdu smutný. Je neuvěřitelné, jak stále poměrně velkému množství lidí je stav našich lesů a přírody lhostejný,“ uvádí na vysvětlenou generální ředitel Lesů ČR Daniel Szórád.

Počet Lesy ČR evidovaných černých skládek se v roce 2013 oproti roku 2012 zvýšil. V souvislosti s touto skutečností vzrostla také celková rozloha evidovaných skládek. „Optimističtí tak rozhodně nejsme. Zkušenosti ukazují, že stav v jednotlivých letech kolísá, jednou je skládek více, podruhé méně. I přesto, že Lesy ČR na problematiku veřejnost průběžně upozorňují, výrazné zlepšení stavu zatím nenastalo,“ uvádí Daniel Szórád. „Mírně pozitivně můžeme hodnotit snad jen skutečnost, že se na skládkách neobjevoval nebezpečný odpad, v naprosté většině šlo o odpad směsný – komunální,“ doplňuje Daniel Szórád.

Podle zákona o odpadech musí černé skládky likvidovat vlastníci pozemků na náklady původce. Hlavní tíha nákladů na odstranění černých skládek v lesích spravovaných LČR tak leží na podniku, nicméně jednotlivé organizační jednotky úzce spolupracují s obecními úřady a magistráty měst na zjištění původců skládek. Postupně mírně narůstá procento případů, kdy se podaří původce odpadů zjistit.

Tabulka – statistika Lesy ČR evidovaných černých skládek v ČR

Rok počet rozloha (ha) náklady na likvidaci (Kč)
2011 850 13 2 500 000
2012 635 10 2 600 000
2013 725 12 1 800 000

Ucelený systém LČR na likvidaci odpadu z vlastní činnosti

Lesy ČR obhospodařují více cca 1 300 000 hektarů lesa a kromě úklidu černých skládek podnik řádně likviduje odpady, které vznikají při jeho vlastní provozní činnosti.

Likvidaci vlastních odpadů řeší Lesy ČR uceleným systémem odpadového hospodářství na všech organizačních jednotkách. V rámci Lesů ČR je zaveden systém separace dále využitelných složek odpadů (papír, plasty, sklo, kovy, ale i další). V letech 2011, 2012 a 2013 se v rámci podniku vytřídilo celkem 288 tun druhotných surovin, z toho 141 tun papíru, 64 tun plastů, 24,6 tun skla a 58,4 tun kovů. Tyto suroviny jsou předávány k dalšímu zpracování, ostatní odpady jsou v souladu s požadavky platné legislativy ekologicky likvidovány prostřednictvím firem oprávněných k nakládání s těmito odpady.

Jak chránit životní prostředí?

Černé skládky ohrožují životní prostředí nás všech. Jejich nebezpečnost je dána především charakterem odpadu, který je na nich uložen, jejich vzdáleností od vodních toků, propustností půdy a výškou hladiny spodní vody. Kontaminace půd a vodních zdrojů je největším rizikem černých skládek pro životní prostředí. Dochází tak ke škodlivému působení na rostliny a živočichy a samozřejmě i zápachu a estetickému znehodnocením okolní přírody.

Jednou z vyzkoušených metod, jak do budoucna účinně zabránit vzniku černých skládek, je nejen spolupráce s obcemi, ale také osvěta veřejnosti, a to jak prostřednictvím sdělovacích prostředků, tak environmentální výchovou. Lesy ČR proto v rámci lesní pedagogiky a dále při akcích typu Den s Lesy ČR nebo Den Země seznamují děti, mládež i dospělé s tím, co do lesa patří a co ne. Jde o to, aby se ochrana životního prostředí stala pro všechny samozřejmostí tak, jako je tomu i v jiných vyspělých zemích.

Zdroj: Z. Boublík, tiskový mluvčí Lesů ČR s. p., 21. září 2014