Lesy ČR: 2 miliardy na pěstební činnost v roce 2010; 60 milionů nových stromků

O tom, jakou velkou prioritu a význam dávají Lesy ČR pěstební činnosti, svědčí právě shrnuté ukazatele za loňský rok. Náklady na pěstební činnost opět dosáhly výše téměř 2 miliard korun, jen na výsadbu nových lesních porostů podnik vynaložil přibližně 600 milionů korun. V roce 2010 bylo v lesních porostech spravovaných Lesy ČR vysazeno skoro 60 milionů sazenic nových stromků. „Tento podíl výsadby patří k nejvyšším v Evropě a svědčí také o nadstandardní péči o lesní porosty. Výsadba sazenic je významná nejen co do svého rozsahu, ale i z hlediska vynaložených finančních prostředků,“ říká generální ředitel Lesů ČR Svatopluk Sýkora.

V loňském roce LČR zalesnily části lesů o celkové ploše 11 000 hektarů. Dalších téměř 2 600 hektarů se podařilo obnovit přirozenou cestou. Z celkového počtu vysázených sazenic se jednalo o 45 druhů dřevin, které tak významně přispějí ke zvýšení druhové rozmanitosti našich lesů. Z toho více než 35 druhů tvořily listnáče a jedle, které jsou označovány jako meliorační a zpevňující dřeviny. „Neomezujeme se tedy jen na obnovu tradičních jehličnatých dřevin, jako jsou smrk nebo borovice. Vyšší druhová rozmanitost v lesích je zásadní z toho důvodu, že smíšené lesní porosty budou schopny se lépe přizpůsobit častým extrémům měnících se přírodních podmínek. Výrazně při obnově porostů překračujeme zákonem stanovené procento melioračních a zpevňujících dřevin, “ vysvětluje  Svatopluk Sýkora.

Podle lesního zákona je výsadba nových stromků na plochách vzniklých těžbou dříví povinností každého vlastníka či správce lesa.  Kromě vlastní výsadby existuje i povinnost dlouhodobé, minimálně sedmileté péče o vysázené sazenice. Tato péče označovaná jako ochrana mladých lesních porostů zahrnuje ochranu proti zvěři, buřeni (travinám a keřům), hmyzím škůdcům (zejména brouku klikorohu borovému), hlodavcům a ostatním škodlivým biotickým činitelům zejména houbovým chorobám.

Dále sem patří oplocování mladých lesních porostů proti zvěři oplocenkami, popřípadě i přihnojování sazenic na chudých nebo exhalacemi postižených půdách. Po úspěšném zajištění mladých lesních porostů před uvedenými škůdci a chorobami následují další pěstební práce, kterými jsou výchovné zásahy – prořezávky a probírky do 40 let věku porostu.

V níže položených lokalitách se začíná zalesňovat již v březnu, naplno se pak zalesňuje v měsíci dubnu a květnu. V letošním roce se Lesy ČR chystají zajistit stejně kvalitní péči o lesní porosty jako v minulých letech.

Zdroj: Z. Boublík, tiskový mluvčí Lesů ČR, s. p.