Lesům chybí lososi

Při tahu lososů dochází k obrovskému transportu živin z moře do vnitrozemí. Úbytek lososů má proto značný dopad i na druhové složení některých horských lesů. Kanadští ekologové John Reynolds a Morgan Hocking z Univerzity Simona Frasera publikovali v časopise Science studii, která odhaluje vliv tahu lososů na biodiverzitu rostlin na březích řek. V tělech táhnoucích lososů se přesouvá na horní toky řek obrovské množství živin. Dospělí lososi po vytření hynou a mnoho živin uvolněných z jejich těl se tak dostává přímo do vody. Na táhnoucích lososech však hodují např. i  medvědi, vlci nebo draví ptáci. Odhaduje se, že s trusem masožravců se může dostat do lesů v okolí řeky až polovina živin obsažených v tělech táhnoucích lososů. Tento přísun významně ovlivňuje druhové složení flóry především v okolí malých a na živiny chudých potoků. Čím více lososů každoročně táhne potoky a říčkami, tím více jsou pohnojeny jejich břehy. 

Obecně platí, že rostlinná společenstva jsou v okolí toků s mohutným tahem lososů druhové chudší. Z „vyhnojených“ lesů ustupují mnohé druhy rostlin, například keřovité nebo brusnice. Místo nich se šíří ostružiník  a meruzalka. Výrazně menší je dopad oslabených tahů lososů na lesy v okolí toků v nižších nadmořských výškách. V tamějších porostech je hojně zastoupená olše červená, která hostí vláknité bakterie z rodu Frankia. Tito půdní mikrobi jsou s to fixovat atmosférický dusík a obohacují tak půdu o dusíkaté látky využitelné rostlinami. Výpadek v přísunu živin vyvolaný oslabením tahů lososů proto není v těchto podmínkách patrný. 

Zdroj: rozhlas.cz – veda, 29. března 2011