Jak zajistit kontinuitu mysliveckého hospodaření

V praxi se orgány státní správy myslivosti pravidelně setkávají se situací, kdy dojde k zániku honitby (viz níže) bez toho, že by obratem byla konstituována honitba nová, a kdy se jeden nebo více subjektů domáhá zajištění kontinuity mysliveckého hospodaření.

Orgán státní správy tak stojí před dilematem, zda se při řešení uvedeného problému držet ustanovení § 17 odst. 1 zákona číslo 449/2001 Sb., o myslivosti, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon o myslivosti), které stanoví, že myslivost lze provozovat jen v rámci uznané honitby, nebo aplikovat § 29 odst. 4 téhož předpisu stanovující, že do nabytí právní moci rozhodnutí o uznání honitby užívá honitbu její dosavadní uživatel. Nabídnout odpověď na tuto otázku, je cílem následujícího článku. Více zde

Zdroj: www.enviweb.cz, 28. dubna 2012