Jak se počítají lesy?

Od letošního roku až do roku 2015 budou lesníci zjišťovat po celé České republice stav a vývoj našich lesů. Toto šetření se nazývá Národní inventarizace lesů a je to nezávislé šetření o skutečném stavu a vývoji lesů v České republice. O inventarizaci lesů rozhodla vláda nařízením (č. 247/2009) a je uložena i v lesním zákoně (č. 289/1995 Sb.). V tomto zákoně je také uvedeno, že vlastník lesa je povinen strpět provádění potřebných úkonů spojených s inventarizací lesů. Provádění inventarizace uložila vláda Ústavu pro hospodářskou úpravu lesů Brandýs nad Labem.

„Inventarizací lesů získáváme údaje, zejména o zásobách dřeva, dřevinné skladbě, zdravotním stavu a funkcích lesů. Ke sběru dat používáme nejmodernější terénní přístroje,“ vysvětluje Ing. Miloš Kučera, Ph.D., vedoucí Oddělení inventarizace lesů.

Inventarizace lesů je založena na matematicko statistické metodě, jejím základem je opakované pozemní měření na inventarizačních plochách rozmístěných po celé ČR. Nyní probíhá druhá inventarizace.

 „Měření probíhá nedestruktivním způsobem. Z důvodu zachování nezávislosti inventarizace nejsou tyto inventarizační plochy v terénu značeny a nelze sdělit jejich polohu. Výsledky měření se nevyhodnocují za jednotlivé inventarizační plochy, ale za velké územní celky, tedy za celou ČR a kraje,“ objasňuje Kučera. „Naši pravovníci jsou vybaveni povolením, které si může majitel lesa zkontrolovat,“ dodává Kučera. Zjištění skutečného stavu a vývoje lesů v ČR je v zájmu všech majitelů a správců lesů. Výsledky Národní inventarizace lesů budou veřejně dostupné. 

Obdobná šetření probíhají ve většině ostatních evropských zemích a díky tomu můžeme  porovnávat údaje s ostatními státy.

Výsledky první inventarizace lesů a mnoho dalších informací můžete nalézt na www.uhul.cz/nil .

Zdroj: www.uhul.cz, 10. srpna 2011