Informace o přechodu do čtvrté etapy regionální certifikace systémem PEFC v České republice

První tři etapy certifikace lesů jasně ukázaly, že vlastníci a správci lesů mají o nezávislou kontrolu svého hospodaření zájem. Výměra certifikovaných lesů dlouhodobě překračuje 70 % rozlohy lesů v ČR a počet držitelů osvědčení o trvale udržitelném hospodaření (TUH) v lesích systémem PEFC roste. Níže vám přinášíme informace o průběhu čtvrté recertifikace regionu ČR, včetně vysvětlení, co to znamená pro stávající držitele osvědčení i potenciální nové zájemce.

Koncem září letošního roku končí platnost certifikátu trvale udržitelného hospodaření (TUH) v lesích regionu Česká republika, jehož držitelem je Sdružení vlastníků a správců lesních majetků ČR (SVSLM), jako zástupce vlastníků lesů účastnících se procesu certifikace lesů v systému PEFC. Datem 30. září 2015 končí zároveň i tříletá platnost současných osvědčení o TUH v lesích, která vydalo SVSLM účastníkům certifikace v ČR.

Jak se vlastník/správce lesa může do certifikace PEFC zapojit?

Současní držitelé osvědčení o TUH budou ze strany SVSLM vyzváni k aktualizaci údajů v nové žádosti o účast v regionální certifikaci lesů, jejímž vyplněním a zasláním projeví zájem pokračovatv certifikaci lesů systémem PEFC. Příjem žádostí v rámci recertifikace bude probíhat od začátku května do konce srpna, zájemcům však vřele doporučujeme žádost zaslat na adresu SVSLM do 30. 6. 2015, neboť v případě zjištění jakýchkoliv nesrovnalostí v žádosti bude dostatek času k jejich odstranění.Vlastníci a správci lesů, kteří o vstupu do certifikace PEFC uvažují, mají nyní jedinečnou příležitost se do certifikace zapojit, neboť v tomto období se přidají do hlavního proudu k většině doposud certifikovaných subjektů a budou moci využít plné tříleté období platnosti osvědčení. Jinak je samozřejmě možné se do certifikace PEFC zapojit i v průběhu platnosti regionálního certifikátu.Certifikace PEFC je otevřena všem vlastníkům lesů bez ohledu na velikost lesního majetku a typ vlastnictví. Důležitá je úroveň hospodaření a závazek hospodařit podle kritérií TUH! Kritéria TUH jsou popsána v technickém dokumentu CFCS 1003:2011, který je k dispozici na webu PEFC ČR. Tam i na webu SVSLM (www.zadatel.pefc.cz) je ke stažení žádost o účast v regionální certifikaci lesů společně s dotazníkem TUH.

Kolik certifikace lesů systémem PEFC stojí?

Poplatky spojené s certifikací lesů zůstávají ve stejné výši jako v předchozích etapách certifikace. Jednorázový administrativní poplatek ve výši 500 Kč vč. DPH (splatný při podání žádosti) je určen k pokrytí nákladů spojených s projednáním a vyřízením žádosti (na každý LHC musí být podána individuální žádost). Roční poplatek za vydání osvědčení o účasti v regionální certifikaci lesů činí 2 Kč (bez DPH) za 1 ha (i započatý) lesa přihlášeného k certifikaci a bude fakturován za přihlášené lesní majetky o výměře nad 100 ha. Tento poplatek je určen k pokrytí nákladů spojených s úhradou auditů lesního hospodaření prováděných nezávislým certifikačním orgánem a činností SVSLM. Lesní majetky do 100 ha jsou od ročního poplatku osvobozeny a žadatel hradí pouze jednorázový administrativní poplatek. Osvědčení o účasti v procesu certifikace lesů bude vydáno opět na tři roky.

Aktuální informace o průběhu recertifikace vám budeme dále přinášet prostřednictvím časopisu Lesnická práce a serveru Silvarium.cz. Informace o průběhu recertifikace, časový harmonogram a veškeré související dokumenty budou uvedeny na webech PEFC ČR i SVSLM.

V případě potřeby dalších informací se neváhejte obrátit na náš sekretariát.

Ing. Stanislav Slanina
výkonný ředitel
PEFC Česká republika

Zdroj: www.pefc.cz, 10. dubna 2015