Environmentální výchova musí reagovat na výzvy dneška, jakou je třeba klimatická dohoda

Tento týden proběhlo na Ministerstvu životního prostředí veřejné projednání návrhu nového Státního programu environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty i poradenství na léta 2016–2025 za účasti zástupců ministerstev, krajů, neziskových organizací a vysokých škol. Návrh nového Státního programu EVVO průběžně konzultovaný se širší odbornou veřejností předloží MŽP k projednání vládě do konce letošního března.

Státní program představuje klíčovou národní strategii pro oblast environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty (EVVO) i poradenství (EP) s vizemi, cíli a opatřeními, na nichž se vedle orgánů státní správy podílejí kraje, obce a města, školy, včetně škol vysokých, střediska ekologické výchovy a ekologické poradny i neziskové organizace. V praxi bude fungovat mimo jiné jako metodická podpora pro zpracování obdobných koncepcí krajů a měst i jako podpora pro vyhodnocování dopadů EVVO a EP na všech úrovních.

„Nový Státní program je příležitostí pro opětovné nastartování oblasti EVVO a environmentálního poradenství po letech útlumu 2010–2013, kdy jí nebyla ze strany státu věnována pozornost. Potřebujeme mít environmentální vzdělávání a osvětu, které reagují na aktuální témata a výzvy, jako je např. Pařížská smlouva o ochraně klimatu z loňského prosince nebo potřeba posilování přímého kontaktu člověka s přírodou,“ zahájil veřejné projednání náměstek ministra životního prostředí Jan Kříž.

Mezi klíčová věcná témata nového dokumentu se řadí i změna klimatu. Nově zaměřené vzdělávací a osvětové programy tak umožní lidem porozumět příčinám změny klimatu a jejím negativním dopadům v ČR, Evropě i světě. Dalším důležitým tématem reagujícím na současné trendy je posilování kontaktu s přírodou. V dnešní době ubývá prostoru a času pro bezprostřední kontakt s přírodou a reálným světem, zvětšuje se podíl pobytu v interiéru, vnímání světa prostřednictvím médií a virtuální reality. Dokument proto cíleně podporuje vytváření příležitostí pro strukturovanou i nestrukturovanou výchovu a vzdělávání v přírodě.

„Listina základních práv a svobod stanovuje právo na příznivé životní prostředí. Vedle restrikcí a pobídek je výchova a vzdělávání třetí možnou cestou, jak k němu směřovat. Vzdělávání nám tak pomáhá vytvářet kulturu přátelskou k přírodě, společnost, která vidí hodnotu a užitek v čistém a zdravém životním prostředí naší země a naší planety docela přirozeně, bez odměn a trestů,“ říká ředitel odboru finančních a dobrovolných nástrojů MŽP Tomáš Kažmierski.

MŽP na veřejném projednání představilo i novou publikaci Environmentální výchova – průvodce po cílech a příkladech (vydanou v prosinci 2015). Ta pro širší veřejnost shrnuje základní informace o environmentální výchově v České republice. Najdete v ní příklady nejčastějších EVVO aktivit, například výukové programy pro školy, ekokroužky a tábory, ale také ukázku role environmentálního poradenství při zavádění šetrného provozu úřadů.
Publikaci lze stáhnout v elektronické podobě na webových stránkách MŽP, popř. ji v tištěné podobě distribuuje odbor finančních a dobrovolných nástrojů MŽP (kontaktní e-mail: miroslav.novak@mzp.cz).

Připomínky k návrhu Státního programu EVVO a EP je možné zasílat do 12. 2. na MŽP, poté materiál projde standardním připomínkovým řízením.

Zdroj: P. Roubíčková, tisková mluvčí MŽP, 10. února 2016