Drobní vlastníci lesů mohou omezeně použít přípravky na ochranu rostlin

Na základě podnětu Ministerstva zemědělství (MZe) vydal Ústřední kontrolní a zkušební ústav zemědělský (ÚKZÚZ) dvě nařízení o povolení přípravků na ochranu rostlin pro omezené a kontrolované použití, které se týkají povolení neprofesionálního použití přípravků Vaztak Les a Vaztak Active k asanaci kůrovcového dříví. Nařízení má omezenou platnost, a to od 14. září 2018 na dobu 120 dní, tedy do 12. ledna 2019.

Jde o významný krok pro soukromé drobné vlastníky lesů, kteří chtějí sami rychle asanovat kůrovcové dříví na svém majetku. Dosud byly tyto přípravky povoleny pouze pro profesionální použití. U registrovaného distributora si je tak mohla koupit pouze právnická nebo fyzická osoba, která doložila, že je držitelem minimálně II. stupně osvědčení pro práci s přípravky na ochranu rostlin. Vlastní aplikaci pak směla vykonávat pouze osoba, která byla držitelem minimálně I. stupně osvědčení pro práci s přípravky na ochranu rostlin. Tyto bariéry nyní odpadají.

Výše uvedené přípravky si může zakoupit a následně použít kdokoliv, aniž by musel být držitelem určitého stupně osvědčení pro práci s přípravky na ochranu rostlin. Prodejce (distributor) přitom musí kupujícího poučit o způsobu aplikace, potřebném použití ochranných pomůcek a dalších rizicích spojených s jejich použitím. Tyto informace lze nalézt i na etiketě, která je součástí balení přípravku.

Vlastníkům lesů se doporučuje konzultovat každé použití přípravků na ochranu rostlin s odborným lesním hospodářem. O odbornou pomoc nebo konzultaci lze požádat také Lesní ochrannou službu (http://www.vulhm.cz/los;  e-mail: los@vulhm.cz; tel.: 257 892 222).

Výše uvedená nařízení ÚKZÚZ jsou uveřejněna na úředních deskách MZe a ÚKZÚZ:

http://eagri.cz/public/web/mze/uredni-desky/ministerstvo-zemedelstvi/

Vlastníkům malých lesních majetků, kteří obvykle nedisponují zákonem požadovanou kvalifikací pro nakládání s přípravky na ochranu rostlin, se výše uvedenými nařízeními ÚKZÚZ na omezenou dobu rozšiřuje spektrum přípravků, které pro zajištění asanace kůrovcem napadeného dříví mohou využít (základní možnosti jsou popsány v metodické informaci MZe č.j. 48120/2018-MZE-16212 z 21. 8. 2018) zde:

http://eagri.cz/public/web/file/596703/Metodicka_informace_pro_SSL.pdf

Podle TZ Ministerstva zemědělství, red.

Ilustrační foto: Kůrovcová kalamita na Jemnicku, archiv redakce