Co nám napověděla anketa o situaci myslivosti v ČR?

Tento příspěvek začneme tvrzením: „Co člověk to názor.“ Jistě nám dáte za pravdu vážení čtenáři, že tomu tak je. Názor každého jednotlivce bývá ovlivněn více faktory a někdy je obtížné se shodnout i v malém kolektivu. Přesto je jednak potřebné hledat shodu a společná řešení, a jednak získávat informace o tom, jaké názory a postoje převažují. To platí v celé společnosti, myslivost nevyjímaje a je třeba se snažit získávat přehledy postojů myslivců, které jsou za určitých podmínek schopny vypovědět o názoru, dění a skutečnostech celku, v tomto případě myslivosti. Tak by se dala shrnout základní myšlenka, která nás vedla k vytvoření anketního šetření pro myslivecké hospodáře.

Je to již déle než rok, kdy jsme rozeslali po ose Ministerstvo zemědělství – krajské úřady – obce až k jednotlivým hospodářům v honitbách toto anketní šetření. Naším cílem bylo získat podklady, které budeme moci poskytnout ve prospěch naší myslivosti. Již delší dobu si uvědomujeme, jak jsou veškerá rozhodnutí v myslivosti postavena na nedostatečně podložených datech. Oficiální statistiky mají malou vypovídající hodnotu a je potřebné proto získávat některé další využitelné podklady. Bez dostatku podkladů o významu a přínosech pro společnost to bude mít myslivost stále těžší. Údaje z dotazníků mohou podle nás výrazně pomoci obhájení pozice myslivosti ve společnosti.

Hospodáře jsme oslovili jako odborné zástupce uživatelů honiteb. Předpokladem je, že mají ve své činnosti spoustu zkušeností, tíží je problémy, které je potřeba zjistit a definovat, mají nejlepší přehled o dění v honitbách a jsou tak schopni nejlépe odpovědět na otázky v anketě.

V roce 2009 bylo v České republice 5753 honiteb (zdroj ČSÚ). Návratnost dotazníků byla 32 % (1824), což je u ankety tohoto typu a ze statistického hlediska nevídaný a perfektní výsledek. Za něj vděčíme především mysliveckým hospodářům. Chtěli bychom jim touto cestou poděkovat. Z tak rozsáhlého vzorku dat jsme schopni podat velice přesné výsledky, které nám odráží současnou situaci české myslivosti. Na tomto místě bychom rádi přinesli několik základních informací o získaných výsledcích. Více zde:

Zdroj: http://www.myslivost.cz/, 19. března 2012