Bledule jarní v přírodní rezervaci Arba letos spočítal dron

Po vyhodnocení získaných dat se ukázalo, že zde bylo na 45 700 květů.

Přírodní rezervace Arba v nivě řeky Kamenice chrání společenstva rostlin a živočichů, která pro svůj život potřebují louky a prameniště. Zdejší bledule jarní letos pomáhal monitorovat dron vůbec poprvé.

„Chtěli jsme otestovat, zda mají nové technologie v klasických ochranářských aktivitách, jako je sledování populací ohrožených rostlin či živočichů, šanci. První výsledky naznačují, že ano. Výhodou oproti běžným metodám jsou nižší náklady a také zjednodušení terénní práce. Navíc se minimalizuje poškození rostlin sešlapem. Máme vytipována další místa, kde bychom chtěli dron využívat,“ vysvětluje Petr Kříž z Agentury ochrany přírody a krajiny ČR, ředitel regionálního pracoviště Ústecko.

Bledule jarní se na Arbě sčítají od roku 1999, dron byl letos využit poprvé. Vytvoření mapy rozšíření a hustoty populace bledule jarní je prvním krokem pro porovnávání s daty pořízenými v následujících letech v pravidelném intervalu. Očekávaným finálním výstupem by mohla být např. mapa znázorňující dynamické změny populace jako reakce např. na vodní režim, management, apod.

Tvorba fotomapy je založena na vytvoření digitálního 3D modelu povrchu metodou Structure from motion s využitím snímků pořízených kamerou nesenou kvadrokoptérou, která je součástí bezpilotního systému. Lety probíhaly v ručním pilotovaném režimu ve výšce do 15 m nad povrchem. Během letů byly pořízeny snímky území ve viditelném spektru, z nichž bylo následně automatickými korelačními algoritmy vypočteno bodové mračno. Toto mračno je pak základem pro sestavení fotomapy, popřípadě digitálního modelu povrchu.

Pro účely vytvoření mapy rozšíření a hustoty výskytu byla vytvořena detailní fotomapa s rozlišením 0,6 cm/pixel, která byla pomocí vlícovacích bodů jednoznačně ukotvena v JTSK. Mapa hustoty výskytu květů byla konstruována jako množina bodů o rozteči 1,0 m, přičemž každému bodu byla přiřazena skalární veličina reprezentující počet květů identifikovaných na podrobné fotomapě ve čtverci o straně 1,0 m, jehož je daný bod středem a jehož strany jsou orientovány rovnoběžně s osami sítě JTSK. Vznikla tak pravidelná síť vektorových dat, jež je jednoznačně určena v prostoru a čase. V závěru byla vygenerována barevně škálovaná rastrová plocha. Celkem bylo v 2.269 bodech identifikováno 45.708 květů.

Poznámky:

[1] Rostou zde vlhkomilné druhy rostlin jako vachta trojlistá, prstnatec májový, sítina ostrokvětá, rákos obecný, kozlík dvoudomý, ostřice měchýřkatá, ostřice zobánkatá, žijí tu vážky, kobylka mokřadní, užovka obojková, zmije obecná, skokan ostronosý nebo skokan skřehotavý.

Zdroj: http://www.ochranaprirody.cz/, 3. května 2016