Změny v registru přípravků na ochranu lesa je nutno sledovat

Strnady – 6. 9. 2017 – Praktická ochrana lesa je úzce spjata s používáním přípravků na ochranu rostlin. Bez jejich nasazení je eliminace škod v lesích v současné době nemyslitelná, neboť mechanické metody nemohou vše obsáhnout a biologické metody jsou prakticky nepoužitelné. V případě nasazení chemických přípravků je však nutné postupovat racionálně, pouze v nezbytných případech, dodržovat správné technologické postupy, dávky a koncentrace.

Přestože v lesnictví je spotřeba přípravků na ochranu rostlin daleko nižší než v zemědělských oborech, i zde je potřeba dodržovat zásady a sledovat aktuální seznamy povolených přípravků, které se každým rokem mění. „I letos nastává řada změn, ke kterým ale docházelo v menší míře i v uplynulých letech (např. zákaz rodenticidů či půdních insekticidů). Přitom v lesích České republiky je ročně spotřebováno méně než   1 % účinných látek všech přípravků na ochranu lesa (POR) a s výjimkou školek se zpravidla opakování zásahu na jedné ploše desítky let neopakuje,“ uvádí Petr Zahradník z Lesní ochranné služby Výzkumného ústavu lesního hospodářství a myslivosti, v. v. i.

Petr Zahradník je spoluautorem Metodické příručky integrované ochrany rostlin pro lesní porosty, k níž každý rok vychází aktualizovaný Seznam povolených přípravků a dalších prostředků na ochranu lesa. Seznam je pracovní pomůckou, která má lesníkům usnadnit orientaci ve výběru povolovaných přípravků. Je třeba mít stále na paměti, že přípravky na ochranu rostlin (lesa) je možné v souladu se zásadami integrované ochrany rostlin (lesa) používat

  • pouze v nejnutnějších případech
  • v minimálních předepsaných a potřebných dávkách
  • při minimalizaci rizik na životní prostředí výběrem nejvhodnějších přípravků
  • za použití vhodné aplikační techniky
  • při vhodných povětrnostních podmínkách

Přípravky na ochranu rostlin jsou nedílnou součástí integrované ochrany rostlin, tedy i lesa, bez kterých se zatím nelze obejít. V rámci Evropské unie, a tedy i České republiky, je však maximální pozornost věnována jejich bezpečnému používání a minimalizaci rizik spojených s jejich aplikací.

Několik příkladů:

Pro lesní hospodářství bylo letos nově zaregistrováno 5 nových insekticidů. Zřejmě nejvýznamnější je půdní insekticid Force 1,5 G, určený k hubení ponrav chroustů.

Největší změny doznala pro rok 2017 skupina herbicidů. Nově bylo registrováno 12 přípravků, ukončena byla registrace u 21 přípravků, v některých případech bez možnosti spotřebování zásob.

Přípravky obsahující glyfosát se mohou používat až do konce roku 2017 (k 31. 2. 2017 bylo v ČR registrováno celkem 90 přípravků s touto účinnou látkou, z toho 48 v lesním hospodářství). Do konce roku by mělo být rozhodnuto o jejich dalším osudu. Hodnocení provádí Evropská agentura pro chemické látky (ECHA) v Helsinkách. I v případě záporného stanoviska je však možné tyto přípravky používat v souladu se zákonem do spotřebování zásob po dobu stanovenou rozhodnutím (dle přípravku 24–60 měsíců; počítáno od data výroby).

„Skutečností však je i to, že glyfosát je v oblasti herbicidů nejpoužívanější účinnou látkou, a to i v lesnictví. Jeho zákaz povede k tomu, že bude nahrazen jinými herbicidy založenými na jiných účinných látkách. Mechanickým hubením plevelů jej nenahradíme. A tyto ostatní účinné látky mají mnohem delší poločas rozpadu jak v půdě, tak i ve vodě (glyfosát se rozloží během několika měsíců). To lze dokladovat nepřímo i tím, že jak v půdě, tak i ve vodě stále nalézáme rezidua účinných látek, které se již řadu let nepoužívají,“ vysvětluje Petr Zahradník.

Pro letošní rok byla ukončena platnost 29 přípravků (z toho 8 bez možnosti do spotřebování zásob), v novém Seznamu pro rok 2017 (stav k 31. 1. 2017) bylo nově povoleno 33 přípravků. Mnoho z nich by mělo ukončit možnost uvádění na trh v tomto roce. Proto v případě pochybností (a nejen z tohoto důvodu), zda je přípravek použitelný, případně při nejasnostech v dávkování či různých omezení, je nutné se podívat na aktuální informace do registru vedeného Ústředním kontrolním a zkušebním ústavem zemědělským na jeho webových stránkách http://eagri.cz/public/web/ukzuz/portal/pripravky-na-or/.

Zde lze nalézt veškeré aktuální změny během celého roku: http://eagri.cz/public/web/ukzuz/portal/pripravky-na-or/nova-povoleni-por-pp/

Podrobné informace o změnách v registraci přípravků na ochranu lesa pro rok 2017 jsou dostupné ve Zpravodaji ochrany lesa zde: http://www.vulhm.cz/sites/File/vydavatelska_cinnost/zpravodaj_ochrany_lesa/ZOL_20-2017.pdf.pdf

 Kontaktní údaje: Doc. Ing. Petr Zahradník, CSc., Vedoucí GEP pracoviště Lesní ochranné služby, e-mail: zahradnik@vulhm.czVýzkumný ústav lesního hospodářství a myslivosti, v. v. i.

Ilustrační foto: aplikace přípravků na ochranu lesa, autor Petr Zahradník