ÚKZÚZ: Upozornění na falzifikaci a nesprávné značení obalů

V souvislosti se zvyšujícím se počtem zjištění neoprávněně označovaného dřevěného obalového materiálu mezinárodní značkou IPPC…

V souvislosti se zvyšujícím se počtem zjištění neoprávněně označovaného dřevěného obalového materiálu mezinárodní značkou IPPC (použití značky se řídí zákonem č. 326/2004 Sb., o rostlinolékařské péči, ve znění pozdějších předpisů, dále „zákon“) Ústřední kontrolní a zkušební ústav zemědělský, Odbor dovozu a vývozu (dále jen „ÚKZÚZ“), upozorňuje výrobce dřevěných obalů, že od roku 2012 je v platnosti ustanovení zákona, které zavádí možnost zápisu do rejstříku výrobců dřevěných obalů i pro subjekty, které neprovozují technické zařízení (sušárnu) pro tepelné ošetřování dřevěného obalového materiálu, ale obaly pouze vyrábějí a opravují (např. opravci palet).

Z tohoto důvodu bude na používání značky IPPC subjektem, kterému nebyla ÚKZÚZ přidělena, pohlíženo jako na její neoprávněné používání. Toto neoprávněné používání značky je považováno podle § 79 d, e) zákona za správní delikt a subjektu, který se tohoto deliktu dopouští, hrozí sankce až do výše 200 000,- Kč. ÚKZÚZ bude v této záležitosti striktně postupovat a v případě zjištění takového používání značky bude udělovat sankce.

Výrobci dřevěných obalů, kteří vyrábějí obaly dle požadavků standardu ISPM 15 a nejsou doposud v souladu se zákonem zapsáni v rejstříku výrobců dřevěného obalového materiálu, by tak měli učinit neprodleně. Toto upozornění by měli brát v úvahu také odběratelé (vývozci, dopravci, uživatelé apod.) dřevěných obalů označených značkou IPPC a důsledně vyžadovat po dodavatelích těchto obalů patřičné doklady, prokazující, že jsou vyrobeny/označeny v souladu s požadavky zákona.

V souvislosti s výše uvedenými skutečnostmi upozorňujeme všechny zainteresované subjekty, že ÚKZÚZ od září 2013  přistoupil k zabezpečení vydávaných osvědčení pro subjekty provádějící tepelné ošetřování dřevěného obalového materiálu a subjekty vyrábějící a označující dřevěný obalový materiál. Osvědčení jsou nově zabezpečena hologramem a je na nich vyznačena doba platnosti. Ta činí v případě subjektů provádějících tepelné ošetřování dva roky a v případě výrobců dřevěných obalů roky tři. K tomuto kroku ÚKZÚZ přistoupil z důvodů rozšiřujících se zjištění o padělání těchto osvědčení, které je úzce spojeno také s výše popsaným neoprávněným značením dřevěných obalů.

Dále upozorňujeme subjekty registrované podle § 68 a § 69 zákona, tedy provozovatele technických zařízení (sušáren) k hubení škodlivých organismů a výrobce dřevěného obalového materiálu (DOM), aby k označování ošetřeného DOM používaly pouze značky (razítka, raznice, šablony), které obsahují jen ty náležitosti, jež jsou uvedeny v příloze č. 1 vyhlášky č. 384/2011 Sb., o technických zařízeních a o označování DOM a o změně vyhlášky č. 334/2004 Sb., o mechanizačních prostředcích na ochranu rostlin (dále „vyhláška“).

Značka obsahuje pouze symbol IPPC, kód země CZ, tří nebo čtyřmístný kód přidělený re­gistrované osobě a kód ošetření HT. Dále musí byt značka provedena ve tvaru obdélníku nebo čtverce a musí obsa­hovat uvnitř ohraničující vertikální linku oddělující symbol IPPC od ostatních součástí značky. Žádné jiné symboly, číslice ani písmena použité uvnitř značky, vč. písmen DB, odkazujících na odkor­nění ma­te­riálu, či další dodatečná označení, nejsou v žádném případě přípustné a taková značka neodpovídá standardu. Pokud bude při kontro­lách zjištěno chybné provádění značky, subjektu bude ve správním řízení nařízeno závady odstranit a rovněž se vystavuje udělení sankčního postihu v souladu s platnou legislativou.

Při této příležitosti upozorňujeme vývozce, že se vystavují riziku pozastavení nebo vrácení zásilky, pokud je DOM nesprávně označen. Na zásilky, které nebudou odpovídat požadavkům (nově vyrobený DOM), nebude ÚKZÚZ vystavovat rostlinolékařské osvědčení (Phytosanitary certificate). Poža­dujte od svých dodavatelů, aby dodaný DOM byl označen čitelnou, trvalou a nepřenosnou značkou umístěnou na viditelném místě, nejméně na dvou protilehlých stranách obalu a značka aby obsahovala jen následující náležitosti: symbol IPPC, kód země, několikamístný kód přidělený registro­vané osobě a kód ošetření (HT).

Zdroj: Tisková zpráva ÚKZÚZ, 20. října 2015