Sdružení vlastníků lesů: Plošný zákaz úmyslných těžeb zlikviduje nestátní vlastníky

Sdružení vlastníků obecních a soukromých lesů (SVOL) je proti zvažovanému plošnému zákazu mýtních úmyslných těžeb, který má sloužit jako opatření podporující rychlejší zpracování kůrovcové kalamity. Má však paušální zákaz v současné situaci nějaký smysl? Nestátní vlastníci lesů jsou toho názoru, že je takový přístup státní správy ještě více poškodí.

Plošný zákaz úmyslných těžeb dřeva v případě kalamitní situace Ministerstvo zemědělství zakomponovalo do návrhu novely lesního zákona, který má být v Parlamentu projednán v režimu legislativní nouze. Hlavní rozdíly mezi původním a navrhovaným zněním zákazu úmyslných těžeb jsou dva:

1)    Původní znění předpokládá před vydáním zákazu individuální posouzení situace každého konkrétního vlastníka. Podle navrhovaného znění, jež mění způsob vyhlášení na formu opatření obecné povahy, už se nebude posuzovat situace konkrétních vlastníků, ale bude možné vyhlásit zákaz plošně pro celé regiony.

2)    Původní znění předpokládalo, že jde-li o opatření v zájmu jiného než vlastníka lesa, rozhodne orgán státní správy lesů i o tom, kdo ponese náklady s tím spojené. Tato možnost již v navrhovaném znění není. To znamená, že náklady půjdou vždy k tíži vlastníka.

V českém právu (§ 171–174 správního řádu) je opatření obecné povahy definováno jako správní akt s konkrétně vymezeným předmětem a s obecně určenými adresáty. Vztahuje se tedy vždy k určité konkrétní situaci, přičemž okruh adresátů je vymezen obecně, nelze je předem a kompletně určit.

Navrhovaná změna v zákoně o lesích je pro Sdružení vlastníků obecních a soukromých lesů naprosto nepřijatelná. Chce-li stát něco plošně zakázat, měl by také jasně říci, jak bude vlastníkům plošně kompenzovat vzniklé újmy.
Zákaz úmyslné těžby je opodstatněný na majetcích, které kalamita postihla a kde je potřeba přednostně provádět těžbu nahodilou. Povinnost pro vlastníky lesů přednostně likvidovat kalamitu však v současném znění zákona o lesích již je zakotvena. Každý odpovědný vlastník tak činí ve vlastním zájmu. V pravomoci státní správy lesů na obecních úřadech s rozšířenou působností je pak plnění této povinnosti kontrolovat a vymáhat. „Plošný zákaz úmyslných těžeb na jeden rok znamená reálnou hrozbu zániku řady menších, středních i velkých lesních podniků a katastrofu pro lesní majetky, na kterých hospodaří,“ řekl František Kučera, předseda SVOL.

Pokračování tiskové zprávy je zde

Podle tiskové zprávy SVOL, red.

Ilustrační foto: 123 RF, autorské právo https://cz.123rf.com/profile_normankrauss