Připomenutí zakladatele a mecenáše lesnického školství

Při příležitosti konání konference Pěstování lesů ve střední Evropě byl dne 4. září 2018 u Máchova jezera v dokských lesích odhalen pamětní kámen jako vzpomínka na jednoho z průkopníků moderního hospodaření v lesích hraběte Kristiána Vincence Arnošta z Valdštejna.

Kristián z Valdštejna se narodil 2. 1. 1794 v Praze a zemřel 24. 12. 1858 v Praze. Od mládí se zajímal o přírodu a zejména pak o les, což ho provázelo po celý jeho život. Byl přesvědčen o tom, že k řádnému využívání lesa je třeba jeho důkladné poznání. Proto dlouhodobě usiloval o rozvoj lesnického školství, a to na základě výnosu Ministerstva zemědělství a hornictví z roku 1850. Realizovat tento záměr se podařilo až České lesnické jednotě, jejímž předsedou Kristián z Valdštejna byl. Pro účely zřízení lesnické školy uvolnil svůj zámek v Bělé pod Bezdězem a sám byl jejím velkým sponzorem.

Vyučování bylo zahájeno 1. května 1855 s 32 žáky. Škola byla dvouletá, vyučovací jazyk byl německý a školné činilo 40 zlatých ročně. Hrabě se sám podstatně podílel na sestavení učebního programu školy. Během studia byli žáci povinni předkládat sbírky pupenů, květů, semen, rostlin, dřev, hmyzu a kamenů. Pro slavnostní příležitosti byla zavedena lesnická uniforma. Jako základní předchozí vzdělání se požadovalo absolvování nižší reálky nebo gymnázia. Dále byl požadován dvouletý praktický výcvik u lesního úředníka (učebního pána). Absolventi mohli po tříleté praxi vykonat zkoušku pro lesní hospodáře. Řízením školy byl pověřen Robert Miklitz z Úsovské školy. Česká lesnická jednota tehdy vyzvala majitele lesů v Čechách, aby po dobu nejméně šesti let přispívali na zřízení a udržování lesnické školy příspěvkem 30 krejcarů na každých 100 jiter. V roce 1864 byla při škole zřízena meteorologická stanice a do správy byl převzat obecní les jako školní objekt.

V roce 1895 byla dvouletá škola přeměněna na tříletý Vyšší lesnický ústav. Na škole v této době učil dr. Emanuel Purkyně, syn J. E. Purkyně. Kvůli již nevyhovujícím podmínkám výuky a ubytování zde Ústav 23. července 1904 po 49 letech provozu skončil a následně byl přesunut do Zákup. Silná tradice lesnického vzdělávání v Bělé vedla ke zřízení Státní školy pro lesní hajné v roce 1947. Ale i druhá kapitola lesnického vzdělávání v Bělé skončila záhy. V roce 1950 byla hájenská škola přeměněna na jednoletou školu lesnickou. Tato byla za rok zrušena a místo ní byla v Bělé zřízena vyšší lesnická škola, jako pobočka vyšší lesnické školy v Trutnově.

Hrabě Kristián Vincenc Arnošt z Valdštejna jako předseda České lesnické jednoty, prezident Muzea Království českého, zakladatel a mecenáš lesnického školství, přírodních věd a umění velmi ovlivnil zejména celostní přístup člověka k přírodě a k lesu, a proto by jeho příkladný odkaz neměl být zapomenut.

Redakčně zpracováno podle článku ze sborníku konference, jehož autorem je prof. RNDr. Stanislav Vacek, DrSc.

Ilustrační foto Jan Řezáč