Podpořte návrat koroptve polní do naší přírody

Koroptev polní je jedním z hrabavých ptáků, kteří postupně mizí z naší přírody. Na vině jsou nevhodná struktura krajiny, chemická likvidace „plevelů“, jejichž zelené části a semena často koroptev využívá jako zdroj potravy nebo predátoři jako liška nebo někteří dravci.  Nezbytným předpokladem pro vytvoření podmínek pro návrat koroptví a dalších druhů do krajiny, nebo pro zvýšení jejich stavů, je zlepšení prostředí. Existuje několik možností, jak toho dosáhnout. 

Zajímavé možnosti poskytuje například Státní zemědělský intervenční fond v rámci Programu rozvoje venkova a jeho „Agroenvironmentálně-klimatického opatření“ se svým podopatřením „biopásy“, sloužícím k podpoře biodiverzity ptáků.

Ministerstvo zemědělství pak poskytuje přímou podporu vypuštění nakoupených a odchovaných koroptví v lokalitách jejich přirozeného výskytu v honitbách, a to v rámci Pravidel pro poskytování finančních příspěvků na vybrané myslivecké činnosti. Předmětem podpory podle těchto pravidel je také výroba a umístění přenosných přístřešků pro koroptve.

Podporou výskytu koroptve se také zabývá projekt „Čiřikání“, realizovaný zapsaným spolkem Naše společná krajina.

Projekt Čiřikání je celostátní dlouhodobý projekt zaměřený na zlepšení stavu kulturní krajiny, mysliveckou péči a vhodné zemědělské postupy s cílem vytvořit podmínky pro záchranu populace koroptve polní a dalších ohrožených polních ptáků. K tomu pomáhají data získaná z průběžného monitoringu koroptví a z výzkumu agroekosystémů, na kterých spolupracuje již více než sto sedmdesát dobrovolníků. Pro samosprávy, myslivecké spolky a zemědělce zpracovává spolek Naše společná krajina komplexní studie a projekty na zvýšení biodiverzity zemědělské krajiny. Jestliže se jako myslivci, zemědělci nebo ochránci přírody věnujete podobnému tématu, můžete spolek kontaktovat a domluvit se na spolupráci. Kdo chce finančně pomoci, může se zúčastnit akce Adoptuj koroptev  Polovina finančního výtěžku z adopce bude použita na podporu přímého vypouštění koroptví z přírodě blízkých chovů, druhá polovina bude sloužit na přípravu a realizaci ekologických úprav krajiny. Více se dozvíte na stránkách http://www.koroptvicky.estranky.cz

Koroptev polní je menší pták z čeledi hrabavých o hmotnosti mezi 0,3–0,5 kg. Převažující zbarvení hrudi a hřbetu je šedé. Na křídlech a bocích převažuje barva hnědá. Přední strana krku a hlavy je zbarvena do oranžova. Tatrček (ocas) je tvořen šedými krycími pery, pod nimiž jsou umístěna pera rýdovací. Tato jsou zbarvena do oranžova, z čehož také vyplývá jejich název užívaný v myslivecké mluvě – „zlatá pírka“.

Mezi další druhy ptáků, kteří jsou na ústupu patří také jeřábek lesní, tetřívek obecný a tetřev hlušec. Projekt Čiřikání se vztahuje také na záchranu silně ohrožené křepelky polní. Ačkoli populace křepelky zaznamenala v průběhu 20. století značný úbytek, začaly se její stavy opět pomalu zvyšovat. V některých lokalitách je dnes dokonce hojnější než koroptev. To se týká především porostů obilí, pícnin a větších pastvin. Hnízdní početnost v ČR v letech 2001–2003 byla 5 000–10 000 párů. K ochraně křepelky je nutné přijmout podobná opatření jako u koroptve, a to zejména snížení chemizace v zemědělství a větší ochrana v době hnízdění. Stejně jako koroptev, i křepelku decimuje intenzivní průmyslové zemědělství, které nerespektuje ekologické vazby v kulturní krajině. Poměrně vysoká je také úmrtnost způsobená prosklenými fasádami budov a drátěné překážky v krajině. Křepelka polní patří v ČR mezi zvláště chráněné druhy v kategorii „silně ohrožený“.

Informace o grantových programech poskytl Ústav pro hospodářskou úpravu lesů. Podrobnosti se dozvíte na portálu myslivosti ÚHÚL. http://www.uhul.cz/mapy-a-data/portal-myslivosti

Informace o projektu Čiřikání: http://www.koroptvicky.estranky.cz/clanky/o-projektu/

Ilustrační foto 1) koroptev polní: 123 RF Autorské právo: https://cz.123rf.com/profile_sandermeertinsphotography

Ilustrační foto 2) křepelka polní: 123 RF Autorské právo: https://cz.123rf.com/profile_stefanov764