Metodika obnovy lesích porostů po kalamitě poslouží jako návod pro vlastníky lesů

Ministerstvo zemědělství ve spolupráci s Ústavem pro hospodářskou úpravu lesů zveřejnilo první etapu Generelu obnovy lesních porostů po kalamitě. Jde o metodiku, která obsahuje souhrn opatření pro vlastníky lesů v oblastech nejvíce postižených kůrovcovou kalamitou, a to v Moravskoslezském, Olomouckém a Zlínském kraji. Příručka má posloužit jako návod ke správné obnově lesů.

Pro hodnocení vývoje situace odborníci využívají nezávislé metody zpracování dat z moderních družicových systémů Sentinel, PlanetScope a dat národního leteckého snímkování. Na základě ploch určených k obnově lesa následně odhadnou potřebné množství sadebního materiálu. Podle tohoto odhadu budou školkaři pěstovat odpovídající množství sazenic. V této souvislosti Generel nabízí hospodářská doporučení při vlivu spárkaté zvěře, která je jedním z hlavních činitelů ohrožujících obnovu lesních porostů.

Na základě vývoje situace, sledování obnovy lesa na postižených plochách, zhodnocení stavu lesních porostů z pohledu škod způsobených zvěří a výskytu mrtvého dříví bude Generel aktualizován, a v lednu 2019 tak vznikne jeho druhá etapa.

Ve třetí etapě Generelu půjde hlavně o samostatné terénní a dotazníkové šetření u vlastníků lesů. Budou doplněny informace o obnově porostů na kalamitních plochách, zejména podíl přirozené obnovy, podíl přípravných dřevin, zdravotní stav dřevin atd. Na základě výsledků z druhé etapy také odborníci upraví odhad množství sadebního materiálu. Tyto výsledky budou známy v lednu 2020.

V roce 2017 došlo ke zhruba 6 mil. m3 kůrovcových těžeb a v letošním roce se očekávají těžby ve výši 10 až 12 mil. m3. Nejvíce je kůrovcovou kalamitou zasaženo území Moravskoslezského a Olomouckého kraje společně se severní polovinou Zlínského kraje. Ministerstvo zemědělství podporuje vlastníky lesů při obnově lesa po kalamitních těžbách, loni vyplatilo všechny podané žádosti ve výši 360 mil. Kč. Pro příští rok je připravena až
1 mld. Kč. Od příštího roku je například navýšena podpora sazenic listnáčů na dvojnásobek oproti smrku.

Podle tiskové zprávy ministerstva zemědělství, red.

Ilustrační foto kůrovcové kalamity: archiv VÚLHM