Lesnické zakázky 2017+ studuje Úřad pro ochranu hospodářské soutěže

Správní řízení ve věci přezkumu úkonů státního podniku Lesy ČR při zadávání veřejných zakázek “Provádění lesnických činností s prodejem dříví při pni – rok 2017+“ a “Provádění těžebních činností s prodejem dříví při pni – rok 2017+“ zahájil 23. září 2016 Úřad pro ochranu hospodářské soutěže (ÚOHS). Podle Lesů ČR nebyl k zahájení správního řízení důvod. 

Důvodem správního řízení je údajné porušení zásady transparentnosti, rovného zacházení a zákazu diskriminace. ÚOHS současně vydal rozhodnutí o nařízení předběžných opatření spočívajících v zákazu uzavřít smlouvy s vítěznými uchazeči v těchto zadávacích řízeních, a to do doby ukončení správního řízení a ve vztahu ke všem částem obou uvedených veřejných zakázek. Lesy ČR podaly proti předběžným opatřením rozklad. Státní podnik poskytl ÚOHS veškerou požadovanou součinnost i dokumentaci a odeslal vyjádření. „Jsme přesvědčeni, že jsou podmínky lesnických tendrů transparentní a nikoho nediskriminují. Podle našeho názoru nebyl pro zahájení správních řízení důvod. Toto vše jsme se pokusili v našem vyjádření adresovaném ÚOHS podrobně vysvětlit,“ řekl generální ředitel Lesů ČR Daniel Szórád. Nyní musí Lesy ČR vyčkat rozhodnutí ÚOHS. Nelze pochopitelně předjímat obsah rozhodnutí ani termín jeho vydání. Může se stát, že smlouvy nebude možné uzavřít v předpokládaném termínu do konce roku 2016. V krajním případě je nebude možné uzavřít vůbec. Proto Lesy ČR připravují další varianty řešení vzniklé situace, o kterých budou včas informovat. „S ohledem na časovou náročnost jednotlivých úkonů zadavatele a s nimi souvisejících lhůt jsme se rozhodli pokračovat v zadávacích řízeních prováděním všech potřebných úkonů s výjimkou uzavření smluv, abychom mohli smlouvy včas uzavřít, pokud to ÚOHS svým rozhodnutím umožní. V této souvislosti však musíme všechny uchazeče upozornit na reálné riziko, že ÚOHS obě zadávací řízení zruší,“ dodal generální ředitel Szórád.

Zdroj: Mgr. Eva Jouklová
Tisková mluvčí Lesů ČR, s. p.
E-mail: jouklova@lesycr.cz