Lesníci a lesnické organizace mají výhrady k novele zákona, která jde do třetího čtení

Aktualizováno 12. 9. Poslanci Parlamentu České republiky ve středu odložili projednávání vládního návrhu zákona, kterým se mění zákon č. 289/1995 Sb., o lesích a o změně a doplnění některých zákonů (lesní zákon), ve znění pozdějších předpisů. Sněmovna o novele lesního zákona rozhodne asi nejdříve v pátek. Důvodem, proč schvalování novely nedokončila, byl hlavně spor o roli státu při regulaci přemnožené zvěře. Některé lesnické organizace vydaly prohlášení, v nichž návrh novely vítají, zároveň ale nesouhlasí s některými pozměňovacími návrhy, které předložila skupina poslanců z TOP 09, Pirátů a ANO. Českomoravská myslivecká jednota je také proti těmto  návrhům a považuje je za nepromyšlené, byrokratické a omezující práva vlastníků honiteb i myslivců, viz https://www.lesaktualne.cz/aktuality/myslivci-se-bouri-proti-pozmenovacimu-navrhu-zakona.  Naopak platforma Vědci pro les by přijetí pozměňovacích návrhů uvítala. 

Pozměňovací návrhy lze přečíst na stránkách Poslanecké sněmovny, konkrétně zde

Například Sdružení vlastníků obecních a soukromých lesů (SVOL) jednoznačně podporuje pozměňovací návrhy, které upřesňují nebo doplňují novelou navržené změny, byly projednány s lesnickými odborníky i majiteli lesů a které umožní vyplácení finančních příspěvků na zvládání mimořádných okolností a nepředvídaných škod v lesích vlastníkům nestátních lesů. K níže uvedeným pozměňovacím návrhům však zastává odlišné stanovisko.

„Vzhledem k tomu, že běžnou součástí současné lesnické praxe je ponechávání těžebních zbytků v lese a stromů či jejich částí na dožití a k zetlení, považuje SVOL za vhodnější postupovat spíše motivačně pozitivní cestou než novou zákonnou povinností. Navrhovaná paušální opatření zvyšují riziko vzniku škod na životech a zdraví návštěvníků lesů, za kterou podle dosavadní rozhodovací praxe soudů odpovídají vlastníci lesů. V některých případech by byla navrhovaná opatření dokonce v rozporu s ochranou lesa a mohla by se stát zdrojem škodlivých činitelů ohrožujících okolní porosty,“ uvádí SVOL ve svém prohlášení.

Za nepříliš šťastné považuje SVOL řešit novelou zákona o lesích změnu zákona o myslivosti, jakkoliv je nutná a žádá ji. „Ministerstvo zemědělství připravuje cílenou novelu zákona o myslivosti, která bude v nejbližší době předložena do vnějšího připomínkového řízení a potřebné změny by měla řešit systémově a komplexně s ohledem na stav lesních ekosystémů, ale zároveň i práva vlastníků honebních pozemků a reálné možnosti státní správy myslivosti,“ upozorňuje SVOL.

Stávající zákon o lesích je v mnoha ohledech překonaný, jeho rozsáhlejší novela či návrh nového zákona o lesích jsou podle názoru SVOL nevyhnutelné. Vzhledem k tomu, že aktuálně probíhají práce na přípravě Koncepce lesního hospodářství v ČR na dalších 15 let za účasti majitelů lesů a dalších dotčených stran, považuje SVOL za vhodnější přijetí aktuální novely zákona, která řeší nejnaléhavější problémy, vytvoří podmínky pro bezodkladnou pomoc vlastníkům lesů při obnově lesa a zároveň vytvoří prostor pro odbornou diskusi a přijetí nutných změn lesnického zákonodárství.

Také Česká lesnická společnost, Česká akademie zemědělských věd a CZECH FOREST varují před některými pozměňovacími návrhy: 

Předloženou vládní novelu Zákona o lesích včetně ministerstvem zemědělství podporovaných pozměňovacích návrhů, chápeme jako signatáři tohoto prohlášení v kontextu kritické situace v lesích jako krok, který má primárně pomoci vlastníkům lesů a lesním hospodářům. „Novelu ovšem nelze vnímat jako koncepční návrh, který by mohl řešit komplexně legislativu v nových podmínkách lesního hospodářství,“ uvádí Pavel Draštík, předseda největší lesnické stavovské organizace – České lesnické společnosti.

Proto v předložené novele zákona o lesích podporujeme a vítáme opatření, která mohou skutečně účinně a rychle pomoci. „Za krok správným směrem považuji rozšíření možností poskytnutí příspěvku v případech mimořádných okolností, upřesnění úpravy vstupu do lesa na vlastní nebezpečí, opatření vedoucí ke snížení škod zvěří nebo rozšíření možností přenosu a využití reprodukčního materiálu lesních dřevin v případě naléhavé potřeby“, říká Pavel Draštík

Na druhou stranu však autoři prohlášení varují před některými pozměňovacími návrhy skupiny poslanců z TOP 09, Pirátů a ANO, které aktuální problémy neřeší a případně zavádějí zcela nové, nevysvětlené a s odbornou veřejností nediskutované pojmy, které mohou být zdrojem nejednotnosti výkladu.

Například navržená změna v přístupu k druhové skladbě budoucích lesů je nekoncepční, vyvolala by nutnost dalších legislativních kroků a v důsledku by situaci vlastníků lesů spíše zkomplikovala. Podobně vnímáme i snahu snížit maximální velikost holých sečí na polovinu současného stavu bez ohledu na stanovištní podmínky a pěstební nároky jednotlivých dřevin,“ komentuje vybrané návrhy Vilém Podrázský, místopředseda České akademie zemědělských věd. Další restriktivní omezení nepovažuje v současné době vrcholící kůrovcové kalamity za aktuální ani potřebné. Ze statistických údajů vyplývá, že průměrná velikost holé seče se v normálních podmínkách hospodaření v posledních letech snížila na cca 0,35 ha a péče o české lesy a jejich obnovu čekají podstatně zásadnější úkoly, než diskuze o velikosti holé seče.

„Rozumíme snahám prodloužit lhůty pro zalesnění, které již nyní vydaná legislativní opatření umožňují a tak mohou vlastníkům lesů v současné krizové situaci pomoci. Současně upozorňujeme na to, že je třeba motivovat vlastníky lesů a lesní hospodáře k tomu, aby na plochách vzniklých po odtěžení lesních porostů co nejdříve zajistili plnění funkcí lesa, a to především s ohledem na současný trend oteplování a vysušování krajiny,“ uvádějí zástupci všech tří organizací.

Umožnit ponechání rozsáhlejších ploch dlouhodobě bez obnovy, obzvlášť v místech, kde se neobjevuje přirozená obnova se z pohledu rychlosti průběhu klimatických změn, se jeví jako značně rizikové a pro krajinu i konkurenceschopnost lesnictví v budoucnosti i potenciálně nebezpečné,“ dodává Vilém Podrázský.

Novela se podle prohlášení vyhýbá zásadním problémům, s nimiž se vlastníci lesů musí potýkat, vyhýbá a rozhodně se nejedná o právní úpravu, která by mohla být vydávána za nástroj záchrany českých lesů.

 „Je velmi dobře, že se politici začínají o situaci v lesnictví zajímat. Skutečně komplexní novela lesního zákona by ovšem měla zohledňovat vývoj kůrovcové kalamity, prognózy klimatických změn a v neposlední řadě také to, že lesy mají své vlastníky a správce, kteří za lesy nesou zodpovědnost, a tudíž by měly být silným spolutvůrcem nové legislativy. Nyní ovšem není čas na komplexní novely, ale je třeba razantních krizových opatření, kterými se Česká republika pokusí zastavit nebo alespoň zpomalit kalamitu v lokalitách s perspektivou úspěšného pěstování porostů se zastoupením smrku,“ uzavírá Jan Příhoda, předseda lesnického think tanku CZECH FOREST.

Naopak vědci a odborní pracovníci, sdružující se v platformě Vědci pro les, jsou pro  přijetí pozměňovacích návrhů Markéty Pekarové Adamové, Evy Fialové a Radka Holomčíka a jejich kolegů.  Znamenaly by podle nich zejména:

  • zajištění plánování a kontroly lovu zvěře tak, aby mohly odrůstat mladé vysázené listnáče a jedle a přirozené zmlazení,

  • důslednější změnu dosud nevhodné druhové skladby lesů,

  • prodloužení lhůty k zalesnění a zajištění porostu tak, aby lesy mohly růst z přirozeného zmlazení a směřovaly k různověkosti a druhové pestrosti, protože jen takové lesy jsou odolné, a to nejen vůči klimatické změně,

  • omezení úmyslných holosečí,

  • zrušení nesmyslného proplácení takzvané „újmy“ za ochranu přírody vyplácené státní Agenturou ochrany přírody a krajiny ze státního rozpočtu státnímu podniku Lesy ČR, který má ochranu lesní přírody zajišťovat ze svého poslání daného zřizovacími předpisy (kvůli tomu nyní při kalamitě hrozí vážné poškození chráněné přírody, protože AOPK nemá dostatek prostředků na horentní sumy požadované LČR),

  • usnadnění lesníkům hospodařit šetrnými přírodě blízkými postupy,

  • zjednodušení zásahů proti škůdcům pro vlastníky lesů,

„Není již čas dále čekat. Potřebná příprava úplně nového lesního a mysliveckého zákona potrvá přinejmenším tři roky, ani příprava jiné další novely uvedených předpisů není v tomto volebním období reálná. Pokud byste tedy nyní zmíněné pozměňovací návrhy nepřijali, budou lesníci nadále postupovat podle zastaralého zákona, který příčiny současné krize lesů nedokáže řešit a komplikuje lesníkům uplatnění takových postupů, které sníží riziko budoucích kalamit,“ apelují akademici na poslance.

Stanovisko Vědců pro les podpořilo již 360 signatářek a signatářů ze špičkových vědeckých pracovišť.

Podrobnosti lze najít na stránkách https://vedciproles.webnode.cz/

Zdroje:

http://www.svol.cz

http://www.cesles.cz

https://vedciproles.webnode.cz/

http://www.psp.cz

Ilustrační foto: 123 RF, autorské právo http://cz.123rf.com/profile_mysikrysa