NZM: Staré lesní mapy

Národní zemědělské muzeum Praha spustilo v roce 2013 pilotní projekt Mapového portálu Starelesnimapy a od ledna 2014 je tento portál veřejně přístupný. Portál je průběžně doplňován dalšími zahradní plány a starými lesními mapami jež jsou zpracovávány.

Národní zemědělské muzeum Praha (dále pouze NZM) získalo v druhé polovině minulého století akviziční činností a dary institucí velké množství plánové dokumentace, různých map a plánů zahradních architektů. Tyto materiály však muzeum z velké části odborně nezpracovalo a de facto pouze evidovalo v depozitářích jako přírůstky. V dobách reálného socialismu nebyl zájem tyto materiály dále zpracovávat a prezentovat. Po roce 1990 se pozvolna stupňovaly požadavky na využívání těchto materiálů, především odbornými školami, ale i architektonickou, ekologickou a krajinářskou obcí.

Využití uložených materiálů bylo velmi problematické, především díky chybějícímu odbornému zpracování a také vzhledem ke stavu uložených materiálů. Plánová dokumentace, převážně na pauzovacích papírech byla značně poškozena /složena na formáty, stočena v rolích a nevhodně uložena apod./ a jakákoliv manipulace při absenci muzejních badatelen dále materiály poškozovala a hrozilo jejich definitivní zničení.

Po navrácení budovy NZM na Letné a vytvoření vyhovujících prostor se převezly z poboček Kačina, Valtice a Ohrada v letech 2007-2008 výše uvedené materiály do Prahy. Po jejich revizi se zahájila jejich katalogizace a odborné zpracování. V rámci archivu NZM byl vytvořen archivní fond V – Sbírka map a plánů. Vzhledem k fyzickému stavu archiválií přijalo muzeum rozhodnutí na kompletní digitalizaci tohoto fondu, tak aby archiválie byly ušetřeny případné manipulaci na badatelně.

Digitalizaci NZM zahájilo v roce 2007 a až do roku 2011 provádělo na pracovišti Ústavu pro hospodářskou úpravu lesů v Brandýse nad Labem (dále pouze ÚHUL Brandýs nad Labem). V roce 2008 byla do NZM převedena také digitální data z Historického průzkumu starých lesních map, který prováděl v ÚHÚL Brandýs nad Labem Ing. Petr Fencl v letech 1997-2006. V květnu 2006 se stal kurátorem NZM Praha. V roce 2010 muzeum pořídilo archivní SW Bach pro katalogizaci mapové sbírky. Díky dotaci zřizovatele, Ministerstva zemědělství, mohla být v roce 2011-2012 provedena transformace dosud zpracovaných dat pro webovou aplikaci. V roce 2013 spustilo NZM pilotní projekt Mapového portálu Starelesnimapy a od ledna 2014 je tento portál veřejně přístupný.

Zdroj: http://www.starelesnimapy.cz/, 14. ledna 2016