Zákaz dovozu javorů z Číny do EU brzy skončí

V současné době platící zákaz dovozu javorů z Číny do Evropské unie bude ukončen 30. dubna 2012. Toto téměř dvouleté embargo zavedla Evropská komise v roce 2010 v rámci mimořádných opatření proti zavlékání nebezpečného karanténního organismu, tesaříka Anoplophora chinensis, na území Evropské unie.

V roce 2010 Evropská komise stanovila svým rozhodnutím 2010/380/EU zákaz dovozu rostlin javorů (Acer spp.) z Číny do Evropské unie. Tento zákaz platí až do 30. dubna 2012. K tomuto výjimečnému opatření přistoupila Evropská komise jednak proto, že při dovozních kontrolách zásilek okrasných javorů původem z Číny byla opakovaně zjištěna přítomnost tesaříka Anoplophora chinensis, a také z důvodu, že Čína v té době nebyla schopna zabezpečit rychlé zlepšení fytosanitární bezpečnosti této komodity. O této události jsme informovali tiskovou zprávou z 21. 1. 2011.

Po takřka dvou letech Evropská komise přezkoumala a následně zrušila svým prováděcím rozhodnutím 2012/138/EU zákaz dovozu javorů z Číny na území EU, neboť již neshledala důvody pro jeho prodloužení. Členské státy EU tak mohou od 1. května 2012 javory z Číny opět dovážet za předpokladu, že budou splněny předepsané dovozní požadavky specifikované v rozhodnutí Komise 2012/138/EU.

Pro podmínky České republiky bude v návaznosti na rozhodnutí 2012/138/EU vydáno nové nařízení SRS o mimořádných opatřeních k ochraně proti zavlečení a šíření tohoto tesaříka, které nahradí stávající nařízení SRS ze dne 6. ledna 2011. O tomto novém obecně závazném právním předpisu bude veřejnost informována prostřednictvím webových stránek SRS.

Tesařík Anoplophora chinensis, jehož původní areál rozšíření je v Asii, má podle rostlinolékařských předpisů EU status regulovaného (karanténního) škodlivého organismu. Tento nápadný brouk byl v minulosti již vícekrát zavlečen do Evropy, kde představuje vážné nebezpečí pro řadu listnatých dřevin zejména v městské zeleni, ale i vlesních porostech. Napadené stromy odumírají následkem žíru larev v lýku a ve dřevě. Do nových oblastí je tento invazní druh přenášen nejčastěji se zásilkami okrasných listnáčů včetně bonsají. Na území ČR nebyl výskyt tesaříka A. chinensis dosud zjištěn, což potvrzují i výsledky cíleného detekčního průzkumu každoročně prováděného SRS.

Podrobnější údaje o tomto karanténním škůdci lze získat např. z informačního letáku SRS. Konkrétními opatřeními proti jeho zavlékání se zabývají i dřívější tiskové zprávy SRS, např. tisková zpráva o mimořádném průzkumu provedeném SRS v roce 2010 na přítomnost tohoto tesaříka v dodávkách listnatých dřevin z Nizozemska.

Odborný garant: Ing. Petr Kapitola

Zdroj: SRS ČR, 23. března 2012