21. březen – Mezinárodní den lesů

21. března si připomínáme Mezinárodní den lesů, který byl vyhlášen na valném shromáždění OSN v prosinci roku 2012 a poprvé se slavil před pěti lety. Hlavním účelem vyhlášení Mezinárodního dne lesů je oslava a zvýšení povědomí o významu všech typů lesních ekosystémů pro udržitelný rozvoj. Lesy jsou pro udržitelný rozvoj zásadní. Celkově pokrývají třetinu povrchu planety Země.

Ukrývají rovněž mimořádně vysokou úroveň biologické rozmanitosti, které na oplátku poskytují širokou škálu ekosystémových služeb. Životně důležité ekosystémové zboží a služby poskytují také lidem (potraviny, krmiva, voda, přístřeší, koloběh živin a rekreace) a jsou rovněž velice významné z hlediska depozice uhlíku.
Lesy jsou ústředním tématem práce Úmluvy o biologické rozmanitosti (CBD). Ačkoliv jsou vazby mezi biologickou rozmanitostí, ekosystémovými službami a lidským blahobytem již známy, Úmluva zdůrazňuje, že hodnoty lesních ekosystémů a biologické rozmanitosti se stále nedostatečně odrážejí v širší rozvojové police zaměřené na základní příčiny odlesňování.
V roce 2010 přijaly smluvní strany úmluvy strategický plán pro biologickou rozmanitost 2011-2020 k zaměření se na základní příčiny úbytku biologické rozmanitosti. Strategický plán obsahuje 20 hlavních cílů (známé jako Aichi cíle), zorganizované do pěti strategických cílů. Strategický plán stanovuje mezinárodně dohodnuté závazky týkající se biologické rozmanitosti a prostředky k jejich dosažení. Pět cílů je zvláště důležitých pro lesy.

Jsou to:

  • snížit míru ztráty lesů nejméně o polovinu, výrazně je snížit degradace a fragmentaci (strategický cíl 5)
  • lesnictví řízeno udržitelným způsobem, což zajišťuje zachování biologické rozmanitosti (strategický cíl 7)
  • efektivní ochrana alespoň 17 %  suchozemských reprezentativním a propojeným systémem chráněných území, jakož i dalšími efektivními nástroji, a integrováno do širších krajinných systémů po krajině (strategický cíl 11)
  • ochrana ekosystémy, které poskytují základní služby (strategický cíl 14)
  • obnovení alespoň 15% poškozených ekosystémů, které přispívají ke zmírňování změn klimatu (strategický cíl 15

Zdroj: Informační systém Úmluvy o biologické rozmanitosti