2023: Jeden z nejsložitějších roků pro lesy za poslední desítky let, předesílají nestátní vlastníci

Pro nestátní vlastníky lesů přichází možná jeden z nejsložitějších roků za posledních několik desítek let. Kůrovcová kalamita ani zdaleka nekončí, i když zmírňuje, ale do hry vstupuje hospodářská recese, výrazné zdražování energií a vysoká inflace. Propad poptávky bezpochyby ovlivní odbyt dříví i výrobků z něj. Mezi nejdůležitější úkoly roku 2023 řadí SVOL novelizaci lesního zákona, novelizaci zákona o myslivosti a zajištění odpovídající finanční podpory na zlepšování stavu lesů.

„Chceme věřit, že úsilí, které potřebným změnám věnujeme, nebude vynaloženo marně, a že novelizace lesního i mysliveckého zákona přinesou řešení celé řady palčivých problémů lesního hospodářství,“ říká Jiří Svoboda, předseda SVOL. „Současná situace ukazuje, že je nezbytné uvolnit vlastníkům lesů ruce, aby mohli lépe vzdorovat klimatické změně i ekonomické a energetické krizi,“ dodává.

SVOL oceňuje vznik Platformy za novelizaci lesního zákona, ke které se připojila celá řada organizací zastupujících vlastníky lesa i zemědělské půdy, lesníky, ochránce přírody, dřevozpracující průmysl i akademickou obec.

Členové Platformy předložili koncem roku 2022 ministrovi zemědělství návrh novely zákona o lesích v paragrafovém znění, který umožňuje vlastníkovi lesa více využívat přírodě bližší způsoby hospodaření, přináší vhodná adaptační opatření na změnu klimatu, snižuje byrokracii při správě lesa, řeší problematiku drobných lesních majetků, motivuje vlastníky lesů, aby i v budoucnu zajišťovali péčí o svůj les mimoprodukční i produkční funkce lesa pro společnost, a zjednodušuje výkon státní správy lesů.

Uplynulý rok 2022 byl pro SVOL velice hektický. Mnohé nestátní lesní majetky zasažené kůrovcovou kalamitou mimořádného rozsahu čelily, a stále čelí, rozsáhlým úkolům v obnově, musely se vyrovnat s nedostatečnou finanční podporou ze strany státu, nedostatkem pracovních sil v důsledku koronavirových opatření, ale i dopady souvisejícími s válkou na Ukrajině.

Meziroční nárůst cen prací v lese se již v loňské jarní zalesňovací sezóně pohyboval kolem 20 %. Podle Jiřího Svobody probíhala složitá jednání SVOL s MZe stran podmínek nového dotačního titulu pro vlastníky lesů na podporu adaptace lesních porostů na klimatickou změnu.

„Tento záměr ministerstva jsme zpočátku uvítali, ale každá nová jednání přinášela spíše zklamání. Výsledek je příliš komplikovaný a pro celou řadu vlastníků buď nedostupný, či neakceptovatelný. Očekáváme ještě nějaký posun, ale jsem v tomto spíše skeptický. Prakticky celý rok jsme řešili také potřebu novelizace zákona o myslivosti. Věříme, že vláda dostojí svému prohlášení a společně se podaří nalézt přijatelný kompromis. Bohužel jsme v situaci, že pravděpodobně bude novela přijata v době, kdy významná část honiteb již bude zafixována na dalších deset let novými nájemními smlouvami, uzavřenými dle stávajícího platného znění zákona.“

K stěžejním záležitostem SVOL v uplynulém roce patřily přípravy na změnu organizace společného obchodu se dřívím členů, kterou schválila dubnová konference SVOL K 1. lednu 2023 byla založena obchodní společnost SVOL obchodní s.r.o, která začne reálně obchodovat dříví vlastníků ve 2. pololetí letošního roku.

Řada vlastníků však podle Jiřího Svobody již ztratila, nebo velice brzy ztratí, těžební možnost a bude odkázána na pomoc státu. „Je otázkou, do jaké míry budou veřejné zdroje k dispozici a jaká bude ochota politiků tyto zdroje směřovat právě k vlastníkům lesů. Zásadním úkolem proto bude snaha o zachování podpor právě pro ty vlastníky, kteří si nebudou schopni opatřit potřebné výnosy na správu a údržbu majetku prodejem dříví,“ dodává Jiří Svoboda.

Zdroj: Sdružení vlastníků obecních, soukromých a církevních lesů