VojenskA� lesy obnovily dalA?A� rybnA�k

Na mapu A�umavy blA�zko HornA� PlanA� na A?eskokrumlovsku se po desetiletA�ch vrA?til dalA?A� malA? rybnA�k. MalA� vodnA� dA�lo s nA?zvem a�zZa vodA?rnoua�? leA?A�cA� u zaniklA� nA�meckA� osady Otice (Ottetstift) ve vojenskA�m A?jezdu Boletice zde obnovily VojenskA� lesy a statky A?R. Investice je souA?A?stA� programu a�zA?ivA? voda VLS,a�? kterA?m se stA?tnA� podnik snaA?A� zadrA?ovA?nA�m vody v krajinA� zvA?A?it ekologickou stabilitu svA?ch lokalit.

MalA? rybnA�A?ek dA�A�ve slouA?il nA�meckA� osadA� Otice (Ottetstift), kterA? leA?ela na OlA?inskA�m potoce. Obec jeA?tA� v roce 1921 mA�la podle sA?A�tA?nA� obyvatel v prvorepublikovA�m A?eskoslovensku 9 domA?, ve kterA?ch A?ilo 65 obyvatel. NA�meckA� rodiny vA?ak byly po roce 1945 na zA?kladA� BeneA?ovA?ch dekretA? odsunuty, na A?zemA� obce vzniknul vojenskA? A?jezd Boletice a osada zanikla. A s nA� i rybnA�k. NynA� se vodnA� plocha s rozlohou 0,3 hektarA? do krajiny nad A?eskA?m Krumlovem opA�t vrA?tila dA�ky bezmA?la dvoumilionovA� investici vojenskA?ch lesnA�kA?.
a�zCelkovA� chceme do probA�hajA�cA� fA?ze programu A?ivA? voda VLS investovat asi 100 milionA? korun. Za nA� by v A?esti lokalitA?ch ve sprA?vA� VojenskA?ch lesA? a statkA? mA�ly vyrA?st desA�tky malA?ch vodnA�ch dA�l a�� rybnA�kA?, vodnA�ch nA?drA?A�, ale takA� tA?nA� a studA?nek. Nejde o A?A?dnA� velkA? vodnA� dA�la a cA�lem investice ani nejsou primA?rnA� chovnA� vodnA� plochy. NaA?A� primA?rnA� snahou je zvA?A?it biodiverzitu tA�chto lokalit, zvA?A?it v dobA� probA�hajA�cA�ch klimatickA?ch zmA�n mnoA?stvA� vody zadrA?ovanA� v krajinA� a stavby majA� mA�t takA� svou krajinotvornou funkci,a�? vysvA�tlil A�editel VLS Josef VojA?A?ek.
ZatA�mco v jinA?ch lokalitA?ch ve sprA?vA� VLS mA? investiA?nA� program pA�edevA?A�m podobu vA?stavby novA?ch vodnA�ch dA�l, A?umavA?tA� lesnA�ci VLS se zamA�A�ili prA?vA� na obnovu rybnA�kA?, kterA� byly pA�ed desetiletA�mi souA?A?sti dnes jiA? zaniklA?ch, pA�evA?A?nA� nA�meckA?ch, osad.
a�zInvestici do zadrA?ovA?nA� vody v krajinA� jsme pojali jako pA�A�leA?itost, jak se A?A?steA?nA� vrA?tit ke krajinA� naA?ich pA�edkA?, jak ji pA�ipomenout. PA�edloni jsme takto obnovili 2,5hektarovA? rybnA�k na A?patA� boletickA�ho A�piA?A?ku u MaA?A?vky, kterA? byl souA?A?stA� zaniklA� sklA?A�skA� osady SkelnA? huA?. DokonA?enA? rybnA�k Za vodA?rnou je druhou z A?tveA�ice investic, kterA� ve vojenskA�m A?jezdu Boletice a jeho okolA� plA?nujeme,a�? popsal A�editel divize VLS v HornA� PlanA� Petr KrA?l.
Po dvojici rybnA�kA? nad HornA� Planou se teA? lesnA�ci VLS na A�umavA� pustili do obnovy pA?lhektarovA�ho A?ernA�ho rybnA�ka u ArnoA?tova. O nA�co hloubA�ji v lesA�ch lesnA� sprA?vy ArnoA?tov na PuchA?renskA�m potoce pod RysA�m vrchem pak A?ekA? na svA?j nA?vrat PuchA?renskA? rybnA�k. Tyto vodnA� nA?drA?e slouA?ily v historii jako plavebnA� nA?drA?e (tzn. klausy), tedy jakA�si zA?sobA?rny vody pro plavenA� dA�A�vA� na A�ece Blanici. Oba rybnA�ky A?ekajA�cA� na obnovu se nachA?zenA� v srdci vojenskA�ho A?jezdu Boletice a jsou pro veA�ejnost tudA�A? nepA�A�stupnA�.
a�zNa obnovA?ch pA?vodnA�ch vodnA�ch nA?drA?A� v povodA� A�eky Blanice intenzivnA� pracujeme. Prioritu mA? PuchA?renskA? rybnA�k, kde s ohledem na ochranu A?ivotnA�ho prostA�edA� probA�hly sloA?itA? jednA?nA� a byl i dohodnut zpA?sob obnovy rybnA�ka,a�? doplnil Petr KrA?l.

A?ivA? voda VLSA�je investiA?nA� program, v rA?mci kterA�ho mA? v A?esti lokalitA?ch ve sprA?vA� VLS vzniknout vA�ce neA? 30 malA?ch vodnA�ch dA�l. U drtivA� vA�tA?iny z nich poA?A�tA? podnik s vA?znamnA?m zapojenA�m dotaA?nA�ch zdrojA? z OperaA?nA�ho programu A?ivotnA� prostA�edA�. Dotace by tak mA�la pokrA?t aA? 70 procent nA?kladA?.

A?ivA? voda VLS:
Obnova rybnA�kA? na A�umavA� a�� Boletice (A?eskokrumlovsko)

DokonA?eno
SkelnA? HuA? – 1.281 tisA�c KA?
RybnA�k Za vodA?rnou – 2.007 tisA�c KA?

PlA?novA?no
A?ernA? rybnA�k – 2.300 tisA�c KA?
PuchA?renskA? rybnA�k – 3.200 tisA�c KA?

Zdroj: VojenskA� lesy a statky