Kalendář událostí

Týden vědy a techniky v Národním zemědělském muzeu

6.11.2018
9.3016.30
7.11.2018
9.3016.30
10.11.2018
9.3016.30
11.11.2018
9.3016.30

100 let české zemědělské vědy a techniky v Národním zemědělském muzeu. V týdnu od 6. do 11. listopadu  připravilo NZM přednášky, konferenci, prezentace výzkumných ústavů i filmové projekce či kurz vaření.

prezentace výzkumných ústavů

přednášky

kurz vaření

> Mezinárodní agrární historická konference 2018

filmové projekce

výstava Největší objev. Fenomén zemědělství ve 100 předmětech

muzejní expozice

 

Interaktivní prezentace a přednášky výzkumných ústavů

Výzkumné ústavy, jejichž zřizovatelem je Ministerstvo zemědělství, vám poutavým způsobem přiblíží zemědělské vědy a výzkum včetně jejich aktérů za posledních 100 let. Pro návštěvníky budou připraveny interaktivní prezentace, přednášky, soutěže pro děti, pracovní listy, experimenty, ochutnávky a mnoho dalšího.

Podrobné informace: https://www.nzm.cz/akce/tyden-vedy-a-techniky

Semináře: Aktuální témata lesního hospodářství

7.11.2018
9.0014.30
4.12.2018
9.0014.30

SPOLEČNOST VODNÍ ZDROJE EKOMONITOR SPOL. S R. O. ČLEN ASOCIACE INSTITUCÍ VZDĚLÁVÁNÍ DOSPĚLÝCH S AKREDITACÍ U MINISTERSTVA VNITRA ČESKÉ REPUBLIKY
vás zve na semináře

AKTUÁLNÍ OTÁZKY LESNÍHO HOSPODÁŘSTVÍ
V rámci semináře budou posluchači seznámeni a obsahem návrhů a s aktuálním stavem projednávání právních předpisů týkajících se lesního hospodářství, konkrétně zejména s:

  • návrhem zákona, kterým se mění a doplňuje zákon č. 289/1995 Sb., lesích a o změně a doplnění některých zákonů (lesní zákon), ve znění pozdějších předpisů,
  • návrhem zákona, kterým se mění a doplňuje zákon č. 226/2013 Sb., o uvádění dřeva a dřevařských výrobků na trh, ve znění pozdějších předpisů,
  • změnou vyhlášky č. 101/1996 Sb., kterou se stanoví podrobnosti, o opatřeních k ochraně lesa a vzor služebního odznaku a vzor průkazu lesní stráže  (vyhláška č. 76/2018 Sb.),
  • návrhem vyhlášky, která nahradí vyhlášku č. 83/1996 Sb., o zpracování oblastních plánů rozvoje lesů a o vymezení hospodářských souborů,
  • návrhem vyhlášky, kterou se mění vyhláška č. 55/1999 Sb., o způsobu výpočtu výše újmy nebo škody způsobené na lesích,
  • návrhem nové vyhlášky Ministerstva zemědělství, kterou se stanoví podrobnosti o obsahu, způsobu vedení a předávání údajů lesní hospodářské evidence.

Termíny a místa konání
7. listopadu 2018, EA hotel Populus v Praze
4. prosince 2018, hotel Prometheus v Brně

Více informací naleznete v pozvánce nebo na webových stránkách www.ekomonitor.cz.

XXI. Sněm lesníků – Zlomové okamžiky v lesnictví za uplynulých 100 let od vzniku ČSR

7.11.2018
9.0014.35

Vzdělávací kurzy pro odborné lesní hospodáře

8.11.2018
8.3015.30
13.11.2018
8.3015.30

Vzdělávací kurzy pro odborné lesní hospodáře

Cílem seminářů je poskytnout odborným lesním hospodářům informace o změnách a aktuálním stavu v oblasti legislativy lesního hospodářství a obchodu se dřevem a dřevařskými výrobky, nakládání s reprodukčním materiálem lesních dřevin a péčí o genofond lesních dřevin, ochraně lesa a s možnostmi čerpání finančních podpor a dotací na hospodaření v lesích.

Termín konání Místo konání Volno Přihlásit se
8. 11. 2018, 9:00 – 15:30 Vzdělávací kurzy pro odborné lesní hospodáře
Školní lesní podnik Kostelec nad Černými lesy, nám. Smiřických 1, 281 63 Kostelec nad Černými lesy
14 ze 20 Přihlásit se
13. 11. 2018, 9:00 – 15:30 Vzdělávací kurzy pro odborné lesní hospodáře
Kancelář veřejného ochránce práv, Údolní 658/39, 602 00 Brno
16 ze 20 Přihlásit se

Kontaktní osoba:  Bc. Jana Pudilová, 725 108 164, 222 000 432, pudilova.jana@uzei.cz

Program:

08:30 – 09:00 Registrace
09:00 – 10:30 Legislativa v oblasti lesního hospodářství
10:40 – 11:40 Nakládání s reprodukčním materiálem lesních dřevin a péče o genofond lesních dřevin
11:40 – 12:15 Přestávka na oběd
12:15 – 13:45 Finanční podpory v lesním hospodářství
13:55 – 15:30 Ochrana lesa

Agroenvironmentálně-klimatická opatření (AEKO) – Návrat velkých šelem a ochrana stád

8.11.2018
9.3014.00

Seminář pro zemědělce hospodařící na území Krkonošského národního parku a jeho ochranného pásma. I do Krkonoš již zavítal vlk obecný. Jaké je přirozené chování vlka v kulturní krajině a jak předcházet konfliktům mezi vlkem a zemědělcem?

Cena: zdarma

Program:
9.30–11.00 AEKO – účel opatření, princip kalkulace plateb a další (Ing. Josef Makovský Ph.D., MZe ČR)
11.00–11.30 přestávka
11.30–13.00 Návrat velkých šelem (nejen) do Krkonoš a snížení konfliktů (Mgr. Miroslav Kutal, Ph.D., Hnutí DUHA)
13.00–13.30 diskuse
13.30–14.00 představení nového projektu na podporu a obnovu lučních porostů na území KRNAP – možnost rozšíření hospodaření (Mgr. Andrea Svobodová, Správa KRNAP)

Kontakt: Andrea Svobodová | 499 456 316 nebo 737 225 438 | asvobodova@krnap.cz
Místo/oblast: Vrchlabí, KCEV Krtek / Střední Krkonoše
Kategorie: KCEV Krtek Vrchlabí