Kalendář událostí

konference Fragmentace krajiny

1.2.2018
8.3016.30

Pořádá ji společně 1. února 2018 AOPK ČR a Česká zemědělská univerzita v Praze.

Jedná se už o čtvrtou ze série společných konferencí o vybraných otázkách praktické ochrany přírody. Rozdělena je na dva hlavní bloky – první o fragmentaci říční sítě, druhý o fragmentaci terestrických ekosystémů.

Konference se koná 1.2.2018 v Kongresovém sále České zemědělské univerzity, Kamýcká 129.

Registrovat se můžete na www.ochranaprirody.cz/registrace

Záznamy z předchozích ročníků můžete najít zde: http://www.ochranaprirody.cz/publikacni-cinnost/vystupy-z-konferenci-a-seminaru/

Více informací najdete zde

Den otevřených dveří na LDF MENDELU

2.2.2018
10.00

Lesnická a dřevařská fakulta Mendelovy univerzity v Brně nabízí ucelené třístupňové studium krajinářských, lesnických, dřevařských a nábytkářských disciplín. K dispozici je jak bakalářské studium, tak i magisterské studium. Pro pokračování nabízíme také doktorské studium.

Dne 2. února 2018 budete mít možnost se dozvědět více o nabízených studijních programech a zároveň si prohlédnete prostory, kterými naše fakulta a univerzita disponuje.

Místo konání akce:

Zemědělská 3, Brno (mapa)

budova B, učebna B02 (přízemí vpravo)

 Program akce:

10:00 – Úvodní přednáška, kde budou zájemci o studium podrobně seznámeni s nabídkou studijních programů, jejich charakteristikou, studijními plány a podmínkami přijímacího řízení a životem na fakultě.

od 10:45  – Možnost komentované nebo individuální prohlídky výukových a účelových prostor fakulty.

Kontakt pro podrobnější informace:

Hana Čerteková

Studijní oddělení LDF MENDELU

Zemědělská 3, 613 00 Brno

telefon: +420 545 134 006

e-mail: hana.certekova@mendelu.cz

ldf.mendelu.cz

facebook.com/ldf.mendelu

 

SEMINÁŘ PRO ZEMĚDĚLCE HOSPODAŘÍCÍ V CHKO BLANSKÝ LES SE ZAMĚŘENÍM NA AGROENVIRONMENTÁLNĚ-KLIMATICKÁ OPATŘENÍ

7.2.2018
9.00

7. února 2018 se v Křemži uskuteční seminář pro zemědělce hospodařící v CHKO Blanský les se zaměřením na agroenvironmentálně- klimatická opatření.

Seminář se bude konat ve středu 7. února 2018 od 9:00 v zasedací místnosti městyse Křemže (Náměstí 35, Křemže).

Přednášet budou Ing. Josef Makovský, Ph.D. (Ministerstvo zemědělství), Ing. Klára Čámská, Ph.D. (Agentura ochrany přírody a krajiny ČR, Sekce ochrany přírody a krajiny) a dále Ing. Tomáš Vosátka, Mgr. Tereza Rejnková a Radek Janák (Agentura ochrany přírody a krajiny ČR, Správa CHKO Blanský les).

Na semináři budou diskutována závažná témata, která jsou pro naši krajinu důležitá, a na jejichž řešení se spolupodílejí jak zemědělští hospodáři, tak ochránci přírody. Jedná se zejména o podporu šetrných způsobů hospodaření při zajištění péče o nelesní polopřirozené biotopy a o druhy vázané na zemědělsky obhospodařovanou krajinu. Na semináři bude vysvětlen smysl plnění podmínek jednotlivých titulů AEKO, dále budou ukázány a vysvětleny účinky hospodaření na regionálně zajímavé a významné biotopy a druhy a možnosti zlepšení.

Podrobný program naleznete v přiložené pozvánce.

Účast na semináři je bezplatná, občerstvení bude zajištěno.

Místo na semináři je vhodné si rezervovat prostřednictvím registračního formuláře na webových stránkách http://educa24.cz/(účast je možná i při zaplněné rezervaci)

www.ochranaprirody.cz

Arboristická konference „Řez stromů včera, dnes a zítra“

15.2.2018
8.00
16.2.2018
8.0015.00

Ve dnech 15. – 16. 2. 2018 se v Praze – Průhonicích uskuteční arboristická konference na téma „Řez stromů včera, dnes a zítra“.

Konferenci pořádá Arboristická akademie ve spolupráci s Agenturou ochrany přírody a krajiny ČR.
Účelem konference je shrnout jak dosavadní vývoj dané problematiky a seznámit se s aktuálními aplikačními pravidly, tak i naznačit další vývoj v oblasti řezu mimolesních dřevin. Hlavními impulsy jsou rozšiřující se mezinárodní spolupráce a zvyšující se zájem v oblasti výzkumných organizací. Program konference je koncipován tak, aby byl přínosný jednak odborníkům z úřadů a institucí, jednak praktikujícím arboristům. Součásti konference jsou kromě přednášek i diskuzní blogy a praktické workshopy.

Podrobné informace o programu konference včetně možnosti přihlášení naleznete na https://www.arboristickaakademie.cz/222-arboristicka-akademie-zimni-arboristicka-konference-rez-stromu-vcera-dnes-a-zitra-15-16-2-2018-vzdelavaci-a-informacni-centrum-floret-pruhon/

Podpora lesního hospodářství z Programu rozvoje venkova 2014 – 2020. Národní dotace do lesního hopodářství

27.2.2018
9.3015.00
6.3.2018
9.3015.00

Ústav zemědělské ekonomiky a informací pořádá pod záštitou MZe 2 jednodenní semináře. Jejich cílem je seznámit účastníky s Programem rozvoje venkova 2014 – 2020 se zaměřením na operace určené lesnímu hospodářství, konkrétně s aktuálními pravidly pro žadatele v rámci jednotlivých operací. Semináře jsou určeny pro vlastníky lesa, odborné lesní hospodáře, poradce v lesnictví a další širokou odbornou veřejnost.

27. 2.: Ústav pro hospodářskou úpravu lesů, Olomouc

6. 3.: Vyšší odborná škola a Střední zemědělská škola Tábor

Podrobnosti:

http://www.vulhm.cz/sites/File/vydavatelska_cinnost/bulletin_tei/Pozvanka_PRV_2018_unor-brezen.pdf